Agenturos padeties nustatymas

Pagrindinis fiskalinio elzabo spausdintuvo uþdavinys yra registruoti informacijà apie komerciná pirkimà. Skirtingai nuo kasos aparato, finansinis spausdintuvas visada bendradarbiauja su iðorine sistema, tai reiðkia, kad tokio patiekalo nëra. Ðis iðorinis organizmas greièiausiai gyvens kaip kompiuteris, turintis tam tikrai srièiai skirtà programinæ árangà.

Ryðys yra surengtas árodymams naudojant RS232 serijinæ sàsajà. Ðis poþiûris suteikia daug galimybiø vertinti ir teikti ataskaitas nei áprastas kasos aparatas. Kitas finansiniø spausdintuvø privalumas - tai bûdas spausdinti uþ áprastø èekiø ir PVM sàskaitø faktûrø. Spausdintuvo ir kompiuterio derinys garantuoja ir tikrai labiau rûpinasi iðduotais dokumentais. Spalvotas TFT ekranas taip pat gali bûti naudojamas tam tikram spausdintuvui. Pavyzdþiui, 4,3 coliø talpa. Tikriausiai ji gyvena integruota su korpusu ar iðoriniu. Todël toks monitorius pateikiamas per specialø kabelá, kurio vidutinis ilgis yra pusantro metro. Tokiame ekrane, be pagrindinio meniu, vartotojas gali, pavyzdþiui, rodyti siûlomø prekiø kainas, taip pat yra reklaminiai klipai, reklamuojantys tam tikrà prekës þenklà. Spausdintuvas leidþia parduoti prekes su þenklais, kuriø simboliø ilgis yra svarbesnis nei áprastas kasos aparatas, pvz., Galime spausdinti logotipà mûsø ámonës pavadinime, pirkëjo NIP sàskaitoje-faktûroje, taip pat kvito kodus. Spausdinti galima spausdinti ant popieriaus, o popieriaus plotis gali bûti keièiamas priklausomai nuo vartotojo poreikiø. Kai kurie fiskaliniai spausdintuvai siûlo elektroniná kopijavimà SD sutartyje. Naudodamiesi SD kortelës duomenimis, galite uþdirbti ið spausdintuvo ar kompiuterio valdymo. Ávadas á tam tikrus duomenis, saugomus SD kortelëje ið kompiuterio, leidþia perþiûrëti, praneðti ir kopijuoti visus naudotojo praðomus duomenis. Kaip árodymà galima atspausdinti ataskaità apie produktus, kuriems buvo taikomi mokesèiø tarifø pokyèiai. Visi ðie prietaisai nëra paprastas kasos aparatas.