Amones pletros tyrimas

Mes þinome, kad mûsø ámonës vystymasis priklauso nuo visø vartotojø, kurie naudojasi mûsø paslaugomis, pasitenkinimo, todël diegimo vienetai, specializuotos parduotuvës, statybos ámonës ir investuotojai, kurie yra galutiniai gavëjai.

Esame ásitikinæ, kad komercinio pasiûlymo iðplëtimas, sutrumpëjæs pristatymo laikas, darbuotojø kvalifikacijos këlimas ir nuolatinis klientø aptarnavimo lygio gerinimas bei pristatytø prietaisø vertë garantuoja numatyto tikslo ágyvendinimà.

Mes ásipareigojame dëti visas pastangas, kad mûsø rangovai bûtø plaèiai ir laimingai, atsiþvelgiant á rinkos kainà ir siûlomos árangos vertæ.

Ventiliatorius ventiliatorius yra staèiakampio formos sprogimui atspari priemonë, skirta publikuoti potencialiai sprogiose vietose, tinkama montuoti visose staèiakampiø ventiliacijos kanalø funkcijose. Pagaminti ið galvanizuoto stipraus lakðto ir su tikrinimo liuku, jie eina á variklá ir rotoriø be poreikio nuimti ventiliacijos kanalà.

Iðcentriniai ventiliatoriai yra ádiegti kartu su pasauliniu standartu ISO 9001. Skirtas naudoti sprogimo pavojaus zonose, esanèiose uþ kasyklø ir kasybos iðkastø. Ventiliatoriai turi rotorius, pagamintus ið aliuminio lydiniø arba ið plieno lakðtø, savaime valanèiø, milteliniu bûdu dengtø. Nëra jokios kokybës prieþasties, darbiniai ratai subalansuoti pagal ISO 1940-1. Korpusas gali bûti suvirintas ið lakðtinio plieno, juodos spalvos. Korpusas turi patikrinimo ir drenaþo angà. Konstrukcijoje yra detaliø, pagamintø ið þalvario lakðto, kuris sumaþina kibirkðties rizikà. Pagal uþsakymà buvo suprojektuoti impulsai ir korpusai, pagaminti ið cinkuoto, cinkuoto arba nerûdijanèio plieno.

Stogo ventiliatoriai naudojami visai ir ekonominei vëdinimui potencialiai sprogioje aplinkoje. Maðinos turi tiesioginæ pavarà, darbaratá su mentëmis, kurios yra ástriþos iki galo, pagamintos ið paprasto cinkuoto aliuminio stebulës. Ventiliatoriai turi trijø faziø variklá, pritaikytà skaityti potencialiai sprogioje aplinkoje