Audinio filtro separatoriai

Priimant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad yra keli dulkiø surinkimo bûdai. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Taigi yra gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo patalpà, esant gravitacijai, patenka á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra patogesnës, lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio tipo dulkiø surinkëjø vertë yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jiems bûdinga tai, kad tokie prietaisai yra naudingi tvarkant, taip pat turi daug supaprastintà konstrukcijà. Visada galvokite apie tai, kad jø veiksmingumas nëra pavojingas. Todël pagrindinëse gamyklose jie neveikia.Filtrø separatoriai yra dar vienas simbolis. Ðios priemonës filtrø dulkiø surinktuvai veikia, kad uþterðtas dujas sukelia tinkami audiniai. Paskutinis bûdas, terðalai lieka ant audinio, o iðvalytos dujos teka. Tokie dulkiø surinkëjai pasiþymi labai intensyviu efektyvumu. Ðtai kodël jie gerai dirba tikrose gamybos ámonëse.Verta pamàstyti apie tai, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra nepakeièiamas bet kurioje darbo vietoje, kurioje rodoma tam tikra oro tarða. Vis dëlto verta paminëti, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra baisiai daugiau, ir mes turime pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie biure pastatyto darbo. Taigi, perskaitykite apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume tinkamai nuspræsti, kas turëtø bûti sprendþiama. Dulkiø surinkimo árenginiø tipai ið esmës yra atskirti nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni, tikrai bus daug efektyvesni. Svarbus yra ir pramoniniø dulkiø surinkëjø kompanija. Verta ið patyrusiø ámoniø, kurios priima teigiamas nuomones. Ðiandienos treniruotëje su garantija mes nepavyksime ásigyti pramoninio dulkiø surinkimo.