Aurelia drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo rodoma naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo trumpiausia problema ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik blogi ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai dideliame nërimu. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su storomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, sukurtas ypaè naujai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus perkeltos á netoliese esanèià vaikø namà. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus á aukcionus ir, jei pardavimo objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á gamyklas jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje neabejotinai bûtø ir kitø nei stacionariø ámoniø kolekcijos.Vietinis mados þenklas yra vienas ið sveikiausiø drabuþiø gamintojø þemëje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði bendrovë teikia kolekcijas mainais su graþiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos pasiþymi tokiu aukðtu pripaþinimu, kad iki parduotuvës paleidimo tie, kurie nori rengti ilgas eiles nuo pat ryto. Ðios kolekcijos jà naudoja vienà dienà.Dabartinës kompanijos poveiká jau daugelá metø naudojasi vartotojai, taip pat ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatspindi daugelio pasitenkinimo, kurià jis gavo, ir kad jie taikomi, kad poveikis yra pats tinkamiausias.

Perþiûrëti parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai