Automatinis pjaustytuvas turi ga

http://lt.healthymode.eu/stiprumo-tableciu-klasifikacija/

Naujajame amþiuje neámanoma ásivaizduoti, kad tolimose gastronomijos patalpose, kur daugelis þmoniø slenka, mësa, sûris ar darþovës buvo nupjautos peiliu. Virtuvëje reikia pjaustytuvo ma-ga. Tiesa, tai nëra viena ið populiariausiø gastronomijos árangos, bet labai veiksminga, todël verta á já investuoti.

Maþas pjaustytuvas naudojamas visko rûðies pjaustymui. Jis gali bûti supjaustytas á minkðtus pomidorus, skirtingo kietumo sûrá, taip pat ðvelnius gabalus, pradedant nuo minkðtos iki tiesios. Daugiafunkciðkumas daro já bûtinu gastronomijos prietaisu restoranuose, vieðbuèiuose, baruose, mokyklø ir ligoniniø valgyklose. Taip pat gastronomijos ástaigos, teikianèios nereguliarias kulinarines paslaugas. Bûtø verta pasilikti maitinimo ámonëse, parduotuvëse, stenduose su porcija, sûriu ir mësa. Pjaustytuvas vis tiek gali patekti á mûsø buitinës technikos sandëlá. Tai labai tinkama áranga, nes per maþà laikà jis gali sumaþinti daugybæ produktø. Tai palengvina þmogaus darbà, taupo laikà ir greitá, kurá jis norëjo panaudoti pjaustant ranka. Tarp parduotuviø pasiûlymø taip pat yra specialûs pjaustytuvai, skirti paèiam gaminiui pjauti, pvz., Sûriui. Taèiau pjaustyklës visada yra normalios ir saugios. Mësos pjaustyklëje yra maitinimo stalas, pritaikytas maistui ruoðti. Pjovimas atliekamas gravitacijos bûdu, t. Pjovimo metu padëkite stalà laikydami ant stalo pritvirtintà rankenëlæ. Pjaustant liekamàjá produktà, naudokite slëginæ plokðtæ, kuri yra pritvirtinta prie kaiðèio po tiekimo lentele. Tokia lenta leis pjauti medþiagà iki galo, todël nebus atliekø. Pjaustytuvas atitinka visus sanitarinius reikalavimus. Pavyzdþiui, tikriausiai tai, kad visi maðinø pavirðiai, kurie lieèiasi su pjaustytu maistu, yra pagaminti ið nerûdijanèio gaminio. Vienas ið svarbiausiø faktø yra peilis ir svarbu, kad jis bûtø visiðkai aðtrus. Apraðytoje pjaustyklëje virð peilio aðies pritvirtintas akmuo leidþia aðtrinti peilá. Pjovimo automobilá varomas variklis per variklio pavarà. Po kiekvieno panaudojimo pjaustytuvà galima greitai iðvalyti, nes atskirø daliø iðmontavimas ið tikrøjø yra populiarus, todël nereikia jokiø árankiø.