Centrinis dulkio siurblys uwidnik

Mes mëgstame bûti ðvarûs gyvenime, o ne visi mëgsta daryti valymo darbà. Nëra jokios prieþasties, kodël gamykloje yra kilimai ar kilimai, o laikas nuo laiko turime dulkëti. Tai paskutinis dalykas, kuris yra gana triukðmingas, jis apima dulkiø siurblio pakëlimà. Tai dulkina dulkës.

Ádomus senø dulkiø siurbliø variantas yra centrinis dulkiø siurblys. & Centrinis dulkiø siurblys apsaugo nuo dulkiø judëjimo, yra atviras alergiðkiems þmonëms, dulkiø siurblá nebereikia laikyti plokðèiu. Vakuuminiai kambariai yra ilgiau nepriklausomi nuo dulkiø. Toks centrinis valymo organizmas geriausiai tinka namø statybai ar renovacijai, kai sienos dar nëra baigtos. Svarbiausia centrinës dulkiø valymo sistemos dalis yra centrinë dalis, kuri yra prijungta prie standþiøjø vamzdþiø, nukreiptø á duomenis siurbiamøjø lizdø sienose. Dulkinant siurblá, naudojama lanksti þarna, kurios galas eina á artimiausià sëdynæ. Centrinis blokas turi bûti árengtas ne gyvenamajame rajone - rûsyje, garaþe ar kitoje patalpoje.Tose vietose, kur grindys reikalauja daþnai valyti, todël virtuvëje arba salëje turëtumëte apsvarstyti galimybæ árengti automatiná dulkiø siurblá. Tada ant grindø pritvirtintas lizdo valytuvas, skirtas konkreèiai statybai. Dulkiø siurblys, valdomas pëdomis valdomo mygtuko, esanèio netoli lizdo, siurbimas. Automatinius kauðus galima ádëti á spintos þemæ arba tiksliai á sienà. Norint greitai atsikratyti pelenø ar medþio droþliø, verta árengti þidiná aplink þidiná.Centrinis dulkiø siurblys, be abejo, yra daug privalumø. Deja, neigiamos problemos yra gana didelës, todël centrinës vakuuminës valymo sistemos Lenkijoje vis dar naudojamos prabangiems sprendimams.