Comarch erp optima moduliai

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums iðduoti ávairiø tipø atsiskaitymo medþiagas sparèiai, populiariai ir individualiai. Comarch ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra labai primityvus naudoti. Dël to galite ádëti tekstus á kiekvienà valiutà.

https://neoproduct.eu/lt/denta-seal-ypac-efektyvi-dantu-balinimo-ir-restauravimo-galia/

Programa plaèiai sinchronizuojama su kitais „Comarch“ sistemos elementais. Galimybës atnaujinamos visame sektoriuje, todël apskaitos paslauga tampa paprasta. Nuo kelionës iki funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo galimybës, þiniatinklio dokumentø mainai ðis elementas yra geriausias pasiûlymas ðioje srityje.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti bet kokius patarimus ir medþiagas, susijusias su konkreèiu klientu. Tai ypaè praktinis buhalteriø sprendimas. Be to, ði idëja apima spausdinimo funkcijà. Visa tai perkama, kad kûnas labai palengvina ámonës ar ámonës veiklà ir dirba malonesná darbà.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø programa puikiai tinka vaikams ir maþoms ámonëms, kur apskaitos skyrius nëra aiðkus, o darbuotojams reikia patarimø ir pagalbos. Tokia veikla ðiandien yra sàskaitos faktûros modulis kaip registravimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programa palengvina darbuotojø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant juos iðtaisyti bei spausdinti.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga: pardavimo ir pirkimo sàskaitø faktûrø iðraðymas, fiziniø moterø apmokestinimas, visø sandoriø aptarnavimas zlotø ir uþsienio valiutomis, korekciniø dokumentø iðdavimas (koregavimas: kiekis, duomenys, vertë, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su standartinëmis mokëjimo formomis (pervedimu, kompensavimu, grynaisiais pinigais kaip plius ir kliento programinës árangos nurodytu bûdu bei paslaugø ir rangovø registru.