Deginti kalorijas dviraeiu

In vitro apvaisinimas yra technologija, padedanti reprodukcijai ir simptominiam nevaisingumo gydymui. ART (pagalbinës reprodukcinës technologijos arba pagalbinë reprodukcija turi keletà kitø bûdø, kurie vyksta làsteliø lygmeniu. Jis meta save valgydamas laiku, nes nesëkmingi nauji veiksmai.

Mokslininkai apibrëþia IVF apvaisinimà in vitro (apvaisinimas in vitro. Tada tai yra lotyniðkas momentas. Tyrimas pasiþymi dviem tipais. In vivo ðie eksperimentai atliekami laboratorinëje aplinkoje gyvo organizmo viduje. In vitro tai yra patirtis uþ imuninio organizmo ribø („ant stiklo“.In vitro apvaisinimas apima kiauðiniø làsteliø træðimà uþ moters kûno. Ðiuolaikiniame objekte iðpleèia savo hormonus, kurie veda á ovuliacijos procesà, ir tada paima kiauðiniø làsteles ir susieja jas su spermatozoidais (vyrø reprodukcinëmis làstelëmis. Visas procesas baigiasi laboratorinëmis sàlygomis. Tais atvejais, kai apvaisinta làstelë pradeda padalinti, embrionas gabenamas á moters sistemà, kad já bûtø galima gauti ágyvendinant (implantuojant gimdoje. Jei tai pavyks - atsiranda nëðtumas, kuris jau yra labai natûralus.IVF-ET (klasikinis bûdas apvaisinimas spontaniðkai vyksta tam tikroje skalëje, kurioje ieðkoma oocitø ir spermos (50-100 tûkst.. Jie per 24 valandas artëja vienas kitam, suteikdami kelis embrionus. Ðià pareigà sudaro sàlygos, artimos paskutiniams þmogaus kûnui vyraujanèioms sàlygoms. Ðis metodas yra labai vertingas ir invazinis.Kokios yra apvaisinimo in vitro indikacijos? Ið pradþiø ðis metodas buvo nustatytas mergaitëms su paþeistais kiauðintakiais. Ðiuo metu yra nedaug poþymiø ir taip pat yra vyriðkas veiksnys. In vitro apvaisinimas daþniausiai daromas keturiais etapais. Neseniai vyksta kiauðidþiø hormonø stimuliacija (gaminant didesnæ kiauðialàsèiø vertæ, surenkamos lyties ir patelës lytinës làstelës, apvaisinta laboratorinëmis sàlygomis ir embrionas implantuojamas motinos grupëje.