Depresija

Daþniausiai manoma, kad depresija turi þinomà poveiká tik paciento psichikai. Ne, tai nëra taisyklë! Daþnai ligos átaka blogio fiziologinei formai yra tokia pat svarbi, kai kalbama apie jo somatines ligas - tai fizinës ligos, kurià átakoja psichologiniai veiksniai, stilius. Tai nesiskiria depresijos sëkme. Visø pirma, depresija gali bûti elementas, lemiantis daugelio somatiniø ligø, pvz., Diabeto ar ðirdies ir kraujagysliø ligø, gyvenimà. Todël ávyksta nelaimingas atsitikimas, kai pirmiausia pasireiðkia depresijos simptomai, o tada jie suskaidomi, prisidedant prie minëtø ligø atsiradimo. Daþnai taip pat svarbi padëtis, kai diagnozavus somatinæ ligà pasireiðkia depresijos simptomai. Tokiu elementu depresija veiksmingai padidina fiziologinæ ligà, uþkerta kelià jo teigiamiems veiksmams ir taip didina jo þodþius bei sunkias pasekmes.

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil New. Priešnuodis klausos problemoms

Dauguma depresijos simptomø, galø gale, gyvena tikrai somatiniais simptomais. Jiems visuomet bûdingi tokie simptomai kaip malonumo praradimas, susidomëjimo praradimas, ankstyvas pabudimas ir neramumas, nemiga miegas, skonio stoka ir didelis kûno svorio sumaþëjimas. Reikia nepamirðti, kad somatiniai simptomai ne visada yra depresijos poþymis ar pasekmë. Kartais fizine liga serganèiam asmeniui jis tam tikru bûdu suvokia depresijos kûrimà ar intensyvinimà. Prieþastys, dël kuriø jis gali pasiekti tokias formas, yra skirtingos. Þinoma, poveikis dabartinei padëèiai yra silpnøjø gerovës pablogëjimas ir suvokiamas ásitikinimas, kad nebus galimybës visiðkai iðgydyti ligà (ypaè dideliø ir nepagydomø ligø sëkme. Didelës pajamos uþ tà patá yra ne tik pacientui patekus á pacientà, ir sàlygos, kuriomis asmuo turi stovëti. Etapas nëra galimybë visiðkai iðgydyti ligà, kurià patyrëme. Taèiau dël naujø vaistø paprastai yra galimybë sumaþinti jos ligà arba paslëpti simptomus. Taèiau depresijos daþnis, kuris yra ligos poveikis, tik pablogins paciento sveikatos bûklæ, ir daugeliu atvejø jis visiðkai paðalins net maþiausià gydymo galimybæ. Todël svarbu iðtirti paciento sveikatà ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu poþiûriu.