Depresijos gydymas dviesa

Depresija yra liga, kuri mums duoda didþiausià saviþudybiø skaièiø. Pasaulyje nëra jokios kitos ligos, kurios sëkmei þmonës taip daþnai dirbo gyvenime - net ir sergantiems ligoniais ðis veiksmas nevartojamas taip plaèiai kaip moterys, jauèianèios depresijà lydinèio tapimo ir egzistencinës tuðtumos skausmà.

http://bayerman.com.pl/duo-shampoo.eu/lt/

Þmonës, turintys depresijà, yra atsakingi ne tik psichiðkai (sumaþëjæs savigarba, nerimas, energijos trûkumas, bet ir somatiðkai: miego stoka, apetito stoka, nuovargis, maþai jëgos fiziniams skausmams. Depresija sukelia hormonus, kurie patenka á mûsø kûnà, keistai keistis ir nepatinka, kad susikauptø. Ðtai kodël depresijos galvos kartais sunkiai nori arba daþnai praleidþia plaukus. Jie nesirenka dël miego trûkumo ir nuolatinio nepasitenkinimo. Jei mes turime tokius asmenis aplink mus, jiems turëtø bûti patariama kreiptis á gydytojà. Pvz., Krokuvos psichiatras, kuris paskiria atitinkamus antidepresantus, yra toks profesionalas. Jis taip pat gali gyventi psichologu, kuris rekomenduos depresijos moteriai tinkamà psichoterapijà. Kartais þmonës, stebintys klinikinës depresijos simptomus, pasiekia neurologà, nors tuo metu nëra ádomiausiø santykiø.Þmonës, kurie yra prislëgti, neturëtø bûti kartojami, kad jie yra blogesni, taèiau jie laikosi. Tai leidþia tik pabloginti tokio asmens bûklæ depresijoje. Kiekviena depresija patirianti moteris turi apgaulæ dël to, kad ji neegzistuoja, kad ji bûtø priversta imtis konkreèiø uþduoèiø. Depresijos galva turi nepagrástà visø þinomø. Todël pasakydamas jai, kad jos bûklë nëra ir kad ji „ateina“, tai sukels mums toká asmená dar labiau neprotingà. Vietoj to, mums reikia þinoti, kad mes gydome. Tuo paèiu metu jûs turite veikti, tai yra, pasiûlyti ávairiø problemø sprendimo bûdø. Depresija turëtø bûti naudojama kaip sveikatos problema, kaip ir plauèiø uþdegimas, - jis neiðnyks, jums reikia kreiptis pagalbos.& Nbsp;