Dviraeio apdvietimas

Avarinis apðvietimas einamaisiais laikais atlieka itin svarbø vaidmená saugumui, taigi ir tam tikrame þmoniø evakuacijos ið nykstanèiø pastatø. LED avarinis apðvietimas atlieka labai svarbø klausimà, visø pirma iðnykus pagrindiniam ðviestuvø maitinimui. Labai svarbus vaidmuo yra ne tik tinkamo apðvietimo pasirinkimas, bet ir tinkamas þenklinimas su visomis ryðio galimybëmis ir aplink didelæ rizikà.

Kokie avariniai moduliai yra prieinami rinkoje?Lenkijos rinkoje randame daug ðviestuvø ir specialiø avariniø moduliø, kurie suteiks mums labai aukðtà saugos lygá gyventojø evakuacijos metu. Rinkoje matomus produktus galima naudoti, be kita ko, siekiant suteikti avariná apðvietimà socialiniuose interjeruose, biuruose, privaèiuose butuose ar laiptinëse. Ðiuolaikinius modulius ir avarinius ðviestuvus rekomenduoja ne tik turtingas dizainas, bet ir galios ávairovë bei labai grieþtø saugos reikalavimø ávykdymas. Parduotuviø lentynose daug intensyvaus ðlovës slypi ne tik tinkamo naudojimo tinklo ðviestuvai, bet ir ðiuolaikinis LED avarinis apðvietimas su didesniu sandarumo laipsniu, kurá galima dràsiai naudoti interjere, kur yra labai didelis drëgnumas ir didelis apdulkinimas. Avarinis apðvietimas su padidëjusia oro sandarumo klase puikiai tinka vonios kambario dizainui.

Kà ieðkoti prieð perkant?Þmonës, kurie planuoja pirkti profesionalø LED avariná apðvietimà, turëtø atrodyti pagal gaminiø, pagamintø ið grynos klasës gaminiø, skaièiø eilës tvarka. Ðiuo metu ðviestuvai, pagaminti ið nerûdijanèio plieno, aliuminio ar polikarbonato, yra labai populiarûs. Ðiuos ðviestuvus taip pat galima perduoti vertikalioms sienoms ir luboms. Taip pat verta investuoti á puikiø ir patinka prekiø þenklø apðvietimà, nes mes visada esame 100% tikri, kad galësime sëkmingai dirbti daugelá metø. Verta ieðkoti tokiø áþymybiø, kaip, pavyzdþiui, „TM TECHNOLOGIES“, „ES-SYSTEM“, „AWEX“ arba „HYBRYD“. Pasirenkant modernià avariná LED apðvietimà verta atkreipti dëmesá tuo paèiu metu, ar mûsø ásigytas gaminys turës CE sertifikatà, patvirtinantá, kad mûsø avarinis apðvietimas atitinka ðiuo metu galiojanèius Europos standartus.

testaiÐiuolaikinës avarinës apðvietimo sistemos apsvarsto daugybæ kitø sprendimø, kuriais siekiama pagerinti naudojimo patogumà ir, svarbiausia, árenginio saugumà. Verta investuoti á toká avariná apðvietimà, kuriam bus naudinga atlikti bendrus bandymus su PN-EN 50172 taisykle, o dabartiniuose ðviestuvuose su savikontroliu pagrindiná mënesiná funkciná bandymà greièiausiai bus galima atlikti automatiðkai, kaip ir apðvietimo laiko bandymai. Mûsø rinkoje taip pat yra pigûs specialûs avariniai ðviestuvai, skirti vietoms, kuriose turi bûti uþregistruota visa atskirø avariniø ðviestuvø bandymø istorija.

Kur jie turi bûti naudojami?Avarinis apðvietimas, ypaè kalbant apie avariná apðvietimà, turëtø bûti susijæs su visais evakuacijos keliais socialiniuose ir bendruomenës pastatuose. Avarinis apðvietimas turëtø bûti visapusiðkai iðnaudojamas visoms galimybëms evakuoti ir maitinamas tik dirbtine ðviesa. Absoliuèiai, jie turëtø bûti priimami kino teatruose, teatruose, ávairiuose áspûdinguose árenginiuose, skaityklose, þurnaluose, konferencijø salëse, sporto salëse, pramogø vietose, muziejuose tikruose vieðuosiuose pastatuose.