Fiskalinis kasos aparatas allegro

Defektø padarymas yra þmogiðkasis dalykas. Tai þinoma ástatymø leidëjams, kurie leido mokesèiø mokëtojams iðtaisyti neteisingai iðduotus pardavimo dokumentus, taip pat deklaracijas, neturëdami dideliø pasekmiø. Ði galimybë iðlieka ir registruojant pardavimus fiskaliniu dydþiu. Kaip jis atrodo kaip fiskalinës sumos korekcija?

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Nagrinëjant fiziniø asmenø, kurie neatlieka ûkinës veiklos ir vienkartiniø iðmokø ûkininkø, padëtá, patartina registruoti kiekvienà sutikimà kasoje ir atlikti kvità. Pajamos uþdaromos periodiðkø ataskaitø platformoje KPiR. Klaidos, atsirandanèios iðduodant fiskalines pajamas, paprastai reiðkia: prekiø ir pagalbos mokesèio sumà, pardavimo datà ar sumà, prekiø ar paslaugø skaièiø. Ji taip pat numato, kad ritinëliai á kasà, kurioje áplaukos yra antspauduotos pirmojoje valiutoje, ir atspausdinti netinkamai ásigytø prekiø árodymus. Sëkmingai uþregistravus pardavimus labai subtilia ir neámanoma suma, yra faktas, kad sandoris, áraðytas á finansinæ sumà, negali bûti atðauktas ar patobulintas naudojant paprastas funkcijas ðiuolaikinëje priemonëje. 2013 m. Kovo mën. Nebuvo aiðku, kaip forma turëtø bûti pateikta fiskalinio ástatymo klaidos atveju. Veikloje buvo sukurti kai kurie mechanizmai, kuriø naudojimà palaikë biurai, taèiau pasirodymai taip pat buvo neoficialûs. Nuo 2013 m. Balandþio 1 d. Kasos aparatø ástatyme radome áraðus, kurie lemia ðá klausimà. Nuo 2013 m. Balandþio mën. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatais, privalo saugoti du áraðus - gràþinimo ir skundø áraðus ir akivaizdþiø klaidø árodymus. Taisyklëse nenurodoma, kaip jie turëtø priminti, taèiau jie apibûdina duomenis, kuriø reikia jiems rasti. Abi jos yra pritaikytos koreguoti kasoje ásigytus pardavimus, taèiau antroji bus naudojama sëkmingai. klaidos. Jei norite atðaukti gavimà, patartina taikyti atitinkamà tekstà klaidø registrui, áskaitant: blogai uþregistruotø pardavimø bendrà vertæ ir mokestá, trumpà gedimo apraðymà ir klaidos galimybæ su originaliu gavimo laiðku.