Fiskalinis kasos aparatas

Parduodami gaminius ar paslaugas asmenø (kurie nevykdo verslo darbui, mums reikës kasos aparato ar mokesèiø spausdintuvo. Po jo ásigijimo labai svarbu pateikti fiskaliná árenginá ir fiskalizacijà. Visos procedûros, susijusios su kasos aparatu, turëtø bûti atliekamos per du mënesius nuo jo ásigijimo.

Pateikimas atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui turëtø bûti pateiktas prieð pradedant registruoti pardavimus kasoje. Kà reikëtø átraukti á toká praneðimà? Visø pirma, turëtumëte paraðyti, kokie bus visi fiskaliniai kasos aparatai ámonëje. Nurodykite ir nurodykite vietø, kuriose jie bus naudojami, adresus.Finansø ministro 2012 m. Lapkrièio 29 d. Reglamente tiksliai reglamentuojamas kasos aparatø ataskaitø teikimo bûdas. Kartu su jais, ne vëliau kaip tà paèià nuostoliø dienà, kurià reikia paðalinti ið kasos, turëtø bûti árengta bent pusë mokesèiø inspekcijos vadovui deklaruotø kasos aparatø. Kartu su kito mënesio prieþastimi á apskaità turëtø bûti átraukti kiti kasos aparatai.Kai ðiuo metu pateikiami fiskaliniai kasos aparatai, turime atlikti jø fiskalizavimà. Tai reikalinga, jei norime versle naudoti kasos aparatus ir spausdintuvus.

Kas yra kasos aparato fiskalizavimas? Dël fiskalinio modulio (mokesèiø mokëtojo mokesèio identifikavimo numerio paskyrimo fiskaliniame kasoje. Prisiminkime, kad tai yra vienkartinë, nuolatinë ir patikima veikla. Labai svarbu, kad kasos aparato fiskalizavimas bûtø atliekamas profesionaliai, gerai parengtas technikas, parengtas paskutiniam. Á klaidos sëkmæ bus neámanoma iðspræsti neteisingai atlikto fiskalizavimo, jums reikës ásigyti naujà kasos aparatà, o tai reiðkia didelæ kainà. Kasos aparato fiskalizavimo dëka jos vaidmuo fiskalinëje sistemoje bus galimas. Kasdienës biudþeto ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie kasdienio pardavimo faktus, bus nukreiptos ið kasos aparato idëjos.Atlikæ kasos apmokestinimà, turite pateikti já per septynias dienas atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui. Tai padës jums gauti registracijos numerá.