Fiskalinis padto tinklas

Pradþioje verta paminëti kasos aparatø aptarnavimà: kasos fiskalizavimà, bûtinus techninius patikrinimus, visas garantijos eilës tvarka padarytas pataisas ir garantijos galiojimo pabaigà, taip pat bûtinà techninæ prieþiûrà. Be to, kasos aparato aptarnavimo agentas moka uþ áraðus uþ aptarnavimo darbus ir deklaruoja kasos aparato fiskalizavimà JAV.

Kasos aparatai savo klientams siûlo papildomas paslaugas: mokymà ið kasos paslaugø lygio ir dëmesá á gerà produktø pavadinimø programavimà ir PTU tarifus.

Techninës apþiûros metu techninës prieþiûros specialistas atlieka ðias veiklas:- ávertina kasos ðtampo bûklæ ir jø bendradarbiavimà su paslaugø meno ir paslaugø dokumentais;- tikrina kasos programà, jos versijà, bendradarbiavimà su áraðais kasos padëties ir paslaugø dokumentuose, \ t- patikrina kasos aparato operacijos teisingumà, ypaè vykdant fiskalinius dokumentus, \ t- ávertina kasos bûsto bûklæ, fiskalinæ atmintá, pagrindinæ valdybà ir fiskaliná elementà, kaip bendradarbiavimà su struktûriniais faktais, \ t- patikrina vartotojø ekrano teisingumà,- perþiûros rezultatas kartu su iðlyga teikiama aptarnavimo darbuose.

ádomybës:1. Bûtina atlikti bûtinà techninæ perþiûrà ir, kai kasininko vartotojas sustabdë savo verslà arba dël kokios nors prieþasties nutraukë pirkimus fiskaliniu dydþiu, jis nepiregistravo kasos.2. Techninës perþiûros metu svarbiausios yra kasos statybos temos, kurios yra atsakingos uþ pirkimø registravimà ir kurios neteisingas gyvenimas gali turëti átakos blogam mokesèiø apskaièiavimui. Taigi perþiûros metu serviso technikas neiðieðko gedimø, kurie nukreipia kasos aparatà, ir netikrina, ar kiti prietaiso elementai, pvz., Uþ spausdinimà, maitinimo ðaltiná, veikia gerai. Þinoma, klientas gali papraðyti techniko patikrinti kasos aparato bûsenà ir pakeisti sugadintus daiktus, nors bus atlikta naujausia darbo, atlikto ne techninëje apþiûroje, darbas.