Forumo fiskaliniai forumai

Teisinës nuostatos ápareigoja daugelá verslininkø uþregistruoti pirkimus kasoje. Tinkama áranga turi bûti parduotuviø, kirpëjø ar kosmetikos savininkø, netgi taksi vairuotojø, gydytojø ar teisininkø.

Profesijos, kuriø atstovai siekia ásigyti kasos, yra labai skirtingos. Ðioje rinkoje yra daug kasos aparatø tipø. Tai leidþia visiems lengvai pasirinkti prietaisà, kuris yra labai tinkamas ámonës poreikiams. Parduotuvës su fiskaline áranga turi tiesioginæ galimybæ gauti tiek „POS“, tiek „ERC“ kasos. Pirmasis ið paskutiniø numeriø yra skirtas klientams, norintiems ásigyti kasos, siûlanèios funkcijà. Pakeitus erc tipo árangà, jie gali ieðkoti asmenø, vykdanèiø kampanijà maþesniu mastu, taip pat ðiuolaikiniø advokatø ir gydytojø. Maþesni prietaisai, pavyzdþiui, mobilieji kasos aparatai, autonominiai arba sistemos kasos aparatai, atrodo, priklauso ðiai grupei. Mobilieji telefonai pasiþymi maþu dydþiu, kuris leis jiems praktiðkai pakuoti ir pasiimti su jais bet kur. Jø siûlomø funkcijø diapazonas yra gana ribotas, taèiau kai kurioms profesinëms grupëms pakanka. Kai kurie pigûs kasos aparatai rinkoje yra þymiai nauji prietaisai. Jie turi ilgaamþiðkus akumuliatorius, todël galite juos laikyti valandas be rûpesèiø dël iðkrovimo. Tai realus sprendimas moterims, turinèioms árodymø, kad prekyba vyksta keliaujant, kokios sàlygos nebus perkamos daugeliu ryðiø su elektros energija. Kur nors árangà reikia perkelti, kuri pasiþymi stabilia forma ir apvalkalu, pagamintu ið patvariø medþiagø. Ðias vertybes apibûdina beveik visi mobilieji kasos aparatai. Gamintojai labai daþnai, kaip papildoma apsauga, taip pat siûlo kitoká dangtelá ar dangtelá, kad apsaugotø klaviatûrà nuo purvo.