Informacinio sistemo sandelis

Kiekviena ámonë, ketinanti paklausti apie asmeniniø sveèiø plëtrà, turi investuoti á jø mokymàsi. Paskutinis yra ypaè svarbus, jei ámonëje ádiegta moderni technika. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose ádiegtos technologijos yra paþangios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leistø jiems pritaikyti savo galimybes visiems.

Beveik visose pramonës ðakose naudojamos erp sistemos. Ðios sistemos turi daug privalumø. Taèiau, jei jums jø reikia, turite turëti tinkamai apmokytà personalà. „Erp“ mokymas naudojamas bendrovëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins ðios rûðies sprendimus. Rinkoje yra daug ðio kurso modelio. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo atsakomybës ir pramonës, kurioje naudojama ERP sistema. Ðie kursai skirti ámonëje dirbantiems IT darbuotojams, verslo klientams, naudojantiems ðá metodà, ir darbuotojams, kurie neturi prieigos prie kasdienës programinës árangos, pvz., Þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau naudojasi tam tikru dydþiu. Atsiþvelgiant á darbuotojo atliekamà funkcijà, mokymo intensyvumas bus kitoks. Ir IT darbuotojas gaus mintá apie serverio administravimà, kur bus ádiegta programinë áranga, duomenø baziø kûrimas ir viso komplekso saugumas, turint átakos duomenø atsarginëms kopijoms. Verslo darbuotojai ágis þiniø daugiausia informacijos perdavimo ir analizës srityje. Funkcinis mokymas bus sutelktas á tam tikrus klausimus, kaip antai visi susipaþinæ su katalogu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investicijos á ERP sprendimà yra taikomos didelëmis sànaudomis. Ðtai kodël turiu turëti gerø darbuotojø komandà, kad galëèiau naudoti platø ðios sistemos versijà. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës poreikiams.