Kasos aparatas ir mokejimas kortele

Pagal Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarká dël kasos aparatø, kai kuriø paslaugø teikëjø dilema - ar geresnis pasirinkimas jø veiklai yra kasos aparatas arba fiskalinis spausdintuvas. Taèiau daugelis mokesèiø mokëtojø, vykdanèiø ekonominæ kampanijà dël fiziniø asmenø padëties, buvo atleisti nuo paskutinio ásipareigojimo.

Taip buvo dël automobiliø mechanikø, gydytojø, teisininkø, kirpëjø, kosmetologø, vulkanizatoriø ir moterø, teikianèiø maitinimo paslaugas. Riba, kuri paðalina ið reikalavimo elektroniniu bûdu apskaityti apyvartà, vis dar yra 20 000. Pasak ministro, naujasis reglamentas leis apriboti tikrosios apyvartos slëpimà, o vienintelë - sumaþinti pilkàjà zonà.Fiskalinis kasos aparatas skiriasi nuo spausdintuvo, nes idealus yra visiðkai nepriklausomas patiekalas, kurá aptarnauja tik pardavëjas ir kuris skirtas visø rûðiø verslo ar aptarnavimo darbams valdyti. Jo pagrindas (PLU laikomas viduje. Todël prietaisas skirtas paslaugø teikëjams ir lengvoms bei vidutinëms parduotuvëms. Jis vis dar gali bûti naudojamas svarbiose komercinëse patalpose, taèiau yra labiau rekomenduojamas sistemos kasos aparatas, kuris sukuria save arba yra pardavimo sistemos ðalis. Kasos aparatø privalumai yra maþos pirkimo iðlaidos, puikus pasirinkimas, pvz., Neðiojamieji. Dël trûkumø ir, jei reikia, patikrinti sandëlá tiesiai ið prietaiso, galimybës naudotis sudëtingomis nuolaidø sistemomis ir PVM sàskaitø faktûrø iðraðymo stoka.„Novitus bono e fiskalinis spausdintuvas“ negali bûti naudojamas atskirai, jis turi bûti prijungtas prie kompiuterio, taigi, jei esame jos dalis, prisiminkime apie tai. Jà naudoja bet kuri kompiuterio programa, kuri jà valdo naudodama RS-232 arba USB sàsajà. Spausdintuvai daugiausia skirti dideliems komerciniams tinklams, turintiems didelæ produktø bazæ (net deðimtys tûkstanèiø produktø. Kitos ðiø registravimo priemoniø teikiamos naudos yra galimybë iðraðyti PVM sàskaitas faktûras ir kità áþvalgà inventoriuje, o trûkumai - didelë pirkimo kaina ir reikalinga kompiuterinë knyga.