Kasos farex kf 02 perlo apthvalgos

Antidepresantai ir psichotropiniai vaistai yra didelës medicinos rûðys, tiesiogiai veikianèios smegenø stadijà. Darant prielaidà, kad gydymas turi psichotropiniø vaistø poveiká, manoma, kad gráþta á gerà psichinæ bûsenà, normalizuojama paciento sveikata ir paverèia já labiau priverstinu ásijungti á tam tikrà visuomenës augimà. Taèiau, kaip ir áprastø vaistø sëkmei, psichotropai gali bûti neteisingai pasirinkti, kas bus didelës eilës þemesnëms mûsø mësai ir protui. Ir, þinoma, tas pats, kai kitos rûðies vaistø sëkmë, tai turëtø bûti apsvarstyta taip, kad nebûtø lengva juos sustabdyti, nes tai sukeltø pernelyg spartø ðalutiná poveiká, o galia bûtø platesnë nei gydymo uþbaigimo atveju. Taigi, kas turëtø bûti psichotropiniø vaistø vartojimo nutraukimas & nbsp; Kada mes galime leisti, kad valandà atëjo pamirðti tokio tipo gydymà? Visø pirma, þmonës, kurie apsisaugo nuo ligoniø ir, be to, tie, kurie patys naudojasi psichotropinëmis medþiagomis, turëtø atidþiai iðnagrinëti ir iðlaikyti savo kûno pokyèius, kad galëtø tinkamai nustatyti, ar pokyèiai atsiranda dël tinkamo narkotikø veikimo, ar prieðingai. Jei pastebësime pernelyg sumaþëjusá norà gyventi ar tiesiog pasinaudoti savo pasirinkimais, mes bûsime abejingi ir nuobodu ar sugráðime, tapsime hiperaktyvûs, emociniai svyravimai, o mes su melancholija, turintys depresijà, taps pavojingi sau ir kitiems beprotiðkiems þmonëms, labai praktiðki, kad laikas apsvarstyti galimybæ nutraukti vaistus. Þinoma, jûs neturëtumëte to daryti patys. Kiekviena tokia procedûra turëtø bûti konsultuojama su specialistu. Kai kuriais atvejais taip pat bus reikalingas keliø psichiatrø sprendimas, ypaè jei visiðkai nesvarstome ankstesnio gydytojo kompetencijos.

prolesan pure

Taèiau, jei jie sutinka nutraukti psichotropinius vaistus, tarkime, kad jûs negalite matyti tiesioginio proceso. Tai reiðkia, kad mes negalime uþtrukti vienà vakarà ir automatiðkai nustoti vartoti bet kokius vaistus. Ðis stilius ið tiesø gali sukelti didelá apyvartos blogëjimo savo sveikatai, kurá sukelia pernelyg staigus nesant tam tikrø cheminiø mûsø sistemoje, kuri, savo ruoþtu, gali sukelti rimtesniø atkryèio iðvaizdà. Geriausia praktika nutraukti psichotropinius vaistus lëtai ir palaipsniui. Taip pat yra iðgyvena mokymosi, kad kartà buvo mëgautis tà paèià dienà, pavyzdþiui, 200mg antidepresantas, kità dienà galiu sau leisti tik 175mg. Narkotikø paðalinimo procesas turi bûti iðplëstas kuo ilgiau. Taigi, gráþta á ankstesná Pavyzdþiui, jei pirmadiená að paëmë ilgesnës 200, bet 175mg vaisto, turiu duoti sau laiko 3, 4 savaites analizuoti mûsø sistemà patikrinti, kad kita etapas yra labiau teigiamas arba maþesnës nei ankstesnës. Jei pastebiu, kad pradinis paðalinimo procesas tæsiasi, po mënesio galiu naudoti tik 150 mg narkotikø. Dabartinë procedûra turëtø atrodyti kaip procedûra, kol bus nutraukti psichotropiniai vaistai. Be to, specialistai, manantys, kad psichotropiniø vaistø vartojimas yra papildomas, pripaþásta, kad nepakanka vieno narkotikø vartojimo nutraukimo. Pradþioje galvoti apie tai, kas paskatino mus depresijà ar kità ligà. Jei mes suprantame, kad, pavyzdþiui, mûsø problemos prasidëjo, kai smarkiai pablogëjo mûsø gyvenimà, ar nuo darbo pradþios, greièiausiai jums reikës pakeisti per savo aplinkoje gyvenime. Kartais jis ras, kad komandos atsiþvelgiant psichotropiniø gydymo gali bûti beprasmiðka, jei pradþioje jie galvoja apie tai, pirmas bûdas patenkinti savo poreikius gyvenime, kai kurie ið jø buvo paimti ið mums jauèia ar maþas.