Kenwood ch180 smulkintuvas

https://slim-ecoligocal.eu/lt/

Laikai negráþtamai iðnyko, kai, pavyzdþiui, kopûstø kopûstuose smulkinant kopûstus, buvo atliktas peilis. Kità versijà gerokai pagerino rankinis pjaustytuvas. Svarbiai kopûstø dozei sumaþinti naudojamas kopûstø pjaustytuvas. Tai labai universalus prietaisas, kurio svarbi vertë yra kopûstai, taèiau po specialios árangos gali bûti pagaminti specialûs þmonës, pavyzdþiui, ginti pjaustyklæ ar trintuvà.

Elektriniø kopûstø pjaustyklë, kuri gali bûti naudojama ir maitinimo ástaigose, restoranuose, taip pat namø ûkiuose. Juo labiau, kad kiekvienais metais kasmet didëja nacionalinë sàmonë apie sveikà mitybà. Vis daugiau ir daugiau þmoniø vegetariðkà mitybà vykdo ne tik ið etiniø iniciatyvø, bet ir ið sveikatos.Laikui bëgant, kai mes valgome daugiau darþoviø ir vaisiø, mums reikia pakankamai smulkintuvo. Moksliðkai árodyta, kad turtingesni pasaulis, tuo daugiau vartoja mësà, ir daugiau dideliø produktø, tokiø kaip kopûstai, kitos darþovës ir produktai. Poveikis taip pat gausu vitaminø, pvz., Vitamino I, C, B., eiluèiø. Taip pat pluoðtas, kuris stimuliuoja medþiagø apykaità, nukreipiantá á kûno svorio maþëjimà, ir paskatina svorio netekimà. Ðiame þaidime darþovës pereina á maþiausià kalorijø kieká turinèiø maisto produktø, o tai reiðkia, kad net lieknanèios moterys gali sau leisti visiðkai uþimti darþoviø. „Szatkownica“ pasieks net daugybæ ðio darþoviø kiekio lavina, pvz., Planuojamo kopûstø ësdinimo atveju. Tokia maðina suteikia labai graþià, vienodai atrodanèià kopûstø grieþinëlá, kuris yra puiki gaminio klasë. Kopûstø smulkintuvas yra pagamintas ið metalo korpuso, variklio, dirþo pavaros, kuri veda velenà. Ant veleno yra darbinë bazë, kurià sudaro penki peiliai su spiraliniu pjovimo kraðtu. Visa tai uþtikrina pastovø, optimalø pjovimo kampà. Virð disko yra ákrovimo bunkeris. Ir po ratuku yra latakas, po kurio susmulkinti kopûstai yra nuleisti. Þaidimas, áskaitant pjaustytuvà, pasiþymi dideliu atsparumu, nes jis pagamintas ið nerûdijanèio plieno. Jis yra populiarus grupëje, taèiau be to, svarbu já pasirinkti asmeniniams poreikiams per daugybæ prieinamø priedø.