Kompiuterio optimizavimo programa

Vytintas mësos patiekalas yra vienas stipriausiø ir tobuliausiø átakø skaniø uþkandþiø rinkiniui sukurti. Jei mes pakvietëme vyrus vieni su kitais, mes taip pat neþinome, kà juos paimti, mes galime paruoðti apetitingà ieðkanèià plokðtæ su ðalta mësa.

iðdëstymasGeriausia plokðtelë pateikiama, kai ant jo surinkti rezultatai yra skirtingos spalvos ir iðvaizdos. Namuose mes galime pasirûpinti grieþinëliais ir plataus salami grieþinëliais. Taèiau svarbu, kad atskiri grieþinëliai sukurtø graþià kompozicijà. Mes galime kainuoti uþraðyti eilutes ið eilës taip, kad kiekvienas rulonikas bûtø galiojantis. Taèiau ádomesnis sprendimas - subtilesnis sprendimas yra raðyti gëlës. Suteikæ jiems tinkamà formà, tiesiog ádëkite juos á dantø krapðtukà.

estetikaSûdyta mësos plokðtë turi bûti pristatyta skoningai ir puikiai. Visi grieþinëliai turëtø bûti supjaustyti tolygiai ir plonais aðtriu peiliu arba profesionalia áranga, kuri tikriausiai egzistuoja pleiðto pjaustytuvu. Deðros deðros gabalai gali bûti nupjauti ástriþai ir laikomi ðalia ritiniø.

KitosMes taip pat galime surengti alyvuoges, sûrius, kokteiliø pomidorus ir salotø lapus. Vis daugiau ir daugiau bûdø yra pareikðti ðparagus á ritinius arba ádëkite á juos ádaru. Manau, jis bus rodomas su kiauðiniø pasta, pipirais, krienais, garstyèiomis ar pestu. Puikus papildymas tokiais ritiniais bus laðiða ir þoleliø kremas. Jei, kaip priedas, pasirenkame sûrá, tada jo skonis turi bûti pritaikytas ðalto mësos skoniui. Taigi geriausia patiekti karðtus, brandinanèius sûrius kartu su brandinimo ðaltaisiais gabalais, pvz., Parmos kumpiu arba chorizo deðra.

stiprûs gërimaiUþkandþiams, pagamintiems ið ðvelnø ðaldymo, geriausia rinktis baltà, sausà vynà. Jei mûsø siûlomos ðaldytos mësos skonis yra geresnis, verta ant stalo uþdëti sausà raudonà vynà. Puikus iðeitis - pirmiausia tarnauti ðvelnia ðalta mësa su baltuoju vynu, tada staigesniais sànariais su sûriu, prie kuriø geriausiai tinka raudonasis vynas, ir tuo paèiu metu rinkinys porø ir laðiðø ritiniø su rausvu vynu.