Kuno techninae buklae

https://bio-rn.eu/lt/

Bûtina tiksliai nustatyti kroviniø bûklæ ir paskirtá, kad bûtø galima ávertinti techninæ árangos bûklæ, medþiagø pasirinkimà, þalos prieþastis, pokyèiø ir prieþiûros galimybæ.

Susidarius su aukðèiau pateiktais duomenimis, mes naudojame skaitmeninius metodus, siekiant tiksliai nustatyti apkrovø lygá, áskaitant baigtiniø elementø metodà (FEM.Galutiniø elementø metodas taip pat gali veikti ir statinius, ir efektyvius elementus. Dinaminiuose ávykiuose svarbus vaidmuo tenka, pavyzdþiui, apkrovos pokyèiams, trinties ir þiniasklaidos srautams. Apskaièiavimai naudojami tiek kaip nesëkmës ir sunaikinimo prieþasèiø apibrëþimas.Tipinës analizës, susijusios su skaièiavimais, daugiausia susijusios su:- átempiø ir deformacijø bûklës patikrinimas siekiant nustatyti kritines vietas, \ t- valstybës koregavimas, siekiant sumaþinti statinio intensyvumà, \ t- papildomos þalos, susijusios su jø pelnu operacijoms, patikrinimas, \ t- liejiniø ir srautø modeliavimas.Ðis þaidimas, mes skaièiavimai yra daug puikios pozicijos jûrø sektoriuje. Projektuojant plaukiojanèià ar povandeninæ konstrukcijà, iðsami FEM analizë apie jø kietumà ir kitas charakteristikas stabdo raktà á patogius ir efektyvius sprendimus.Labiausiai ekonomiðkai yra pradëti iðankstinæ analizæ jau pirmajame projekto etape. Taip bus iðvengta klaidø tolesniame kûrime. Svarbiausias skaièiavimø veiksnys yra nustatyti tiesioginæ konstrukcijos stiprumà. Tiek apskritai, tiek kritiniuose mazguose. Naudojamas skaièiavimas ir nuovargio stiprumo ávertinimas.Karðtais metais revoliucija buvo sukaupta ir palaipsniui nukreipta nuo vietinës medþiagos iðraiðkos nepriimtinumo. Kartu su tuo galite greitai nustatyti ekstremalius klausimus ir uþkirsti kelià nelaimëms, kurios gali ávykti. Ðiuo metu rengiami standartai, kuriais siekiama sumaþinti susidûrimo metu padarytà þalà. Didþiulë paþanga skaièiuojant banknotus pradëjo ES projektus „Sunkesni“ ir „Tikslai“. Mes skaièiavimø savybë yra dar didesnë.