L klases pramoniniai dulkio siurbliai

https://neoproduct.eu/lt/princess-hair-ypac-veiksminga-kauke-plauku-slinkimui-ir-ju-bukles-gerinimui/

Didelio dulkiø interjeruose turëjau milteliø daþus, medþio droþles, didelá sprogimo pavojø. Todël visose pramonës ámonëse árenginiai yra rekomenduojami pagal „atex“ árenginá („atex“ árenginá, kurie skirti sumaþinti tarðà ið darbuotojø patalpø ir atmosferos. & Nbsp;Tokie árenginiai turëtø bûti labai saugûs árenginiai, ty ten turëtø bûti naudojami vietiniai virðaus á apaèià nukreipti pavojai, tokie kaip savarankiðkos ginkluotës, suckers ir karnizai, esantys pavojingose zonose.Reikëtø praðyti ðvarumo, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie iðleidþia sukauptas dulkes ið þemës, sistemingai valo árenginá ir neleidþia kaupti dideliø terðalø kiekiø.Dulkiø iðtraukimo sistema turi bûti áþeminta, nelaikyti elektrostatiniø krûviø savaime, o tai greièiausiai duos kibirkðtá ir sprogimà. Manoma, kad ortakiø kanalai yra pagaminti ið 2 arba 3 mm sieneliø storio, jie neturëtø bûti sutrûkæ.Sprogimui atsparûs ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, yra apsaugoti vietà nuo sprogimø.Puikus gudrybës yra dulkiø iðtraukimo sistemø, gaisro gesinimo ir gaisro gesinimo sistemø pridëjimas, ðiuo metu kontaktas tokioje sistemoje prieðinasi bûsimam sprogimui. Visa tai turëtø bûti suderinama ir tiksli pagal atex principà. Taip pat pastatytos sluoksniai, kurie yra atsparûs gaisro perëjimui per árenginá, ðviesos sklendës ir savaiminio valymo stiliai per aukðtas dulkiø intensyvumas árenginyje.Tokie kambariai, nepaisant daugelio apsaugos priemoniø, vis dar yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visus standartus ir atitinka konkreèias direktyvas. Turëtø bûti kuo maþiau darbuotojø, o þmonës, dirbantys tokiose vietose.Viso turinio ir sutarèiø stebëjimas yra svarbiausias dalykas, o galimo protrûkio prieþasèiø ðalinimas yra prioritetas.Visi baldai ir prietaisai, kuriems taikoma „ATEX“ direktyva, yra sukurti tiesioginiais, mëgstamais þenklais ir patvirtinimais, esanèiais prietaiso bute.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, skaièiuojamos dviem grupëmis:þaisti kasyboje,dirba kitose patalpose.Ðis ypaè svarbus principas apsaugo visas ámones.