Laimo liga ir psichikos sutrikimai

Ciklotimija perduodama, kaip ir maþas psichikos sutrikimas, panaðiai kaip depresinë bûsena, kuri paprastai nereikalauja farmakologinio gydymo. Ciklotimija daþnai yra panaði á dysthymia, taèiau abu psichikos sutrikimai yra gana skirtingi.

Psichikos sutrikimaiToliau pateikiamame straipsnyje daugiausia dëmesio bus skiriama tikram vaizduojamo psichikos anomalijos pristatymui. Nuo pat pradþiø ciklotimija yra psichikos sutrikimas. Tikriausiai egzistuoja kaip veiksnys, dël kurio atsiranda bipolinis sutrikimas. Jos diagnozë paprastai bûna svarbi ir treèioji þmogaus buvimo dalis, jis daþniausiai orientuojasi á piktnaudþiavimà alkoholiu ir skubina á visuomeninio gyvenimo destabilizavimà.

Drivelan Ultra

gydymasÞinoma, aptikti ciklotimai jau turëtø bûti gydomi. Taèiau, kaip jau buvo minëta anksèiau, bus grieþtai farmakologinis gydymas, panaðus á depresijos gydymo tipà, nes vartojami preparatai daugiausia atsiþvelgs á uþduotá, stabilizuojanèià nuotaikà, ir papildymas bus psichoterapija.

etapaiCiklotimijø þlugimas pasiþymi baisiais nuotaikos pokyèiais. Jis gali bûti suskirstytas á dvi fazes:

Subdepresijos fazë, kuriai jie saugomi: abulija, ty problemø, susijusiø su sprendimø priëmimu, apatija, libido sumaþëjimas ir nuolatinis nuovargis ir koncentracijos taðkai, apetito sutrikimai, nemiga, nuolatinis tuðtumos, liûdesio ir neigiamo palaikymo pojûtis, nesugebëjimas jausti malonumà, aplaidumas, trûkumas energijà, pesimistines þinias ir socialiná pasitraukimà.Hipomanijos fazë, geras humoras, linksmumas, euforija, aukðtas savigarba ir pasitikëjimas savimi, padidëjæs seksualinis troðkimas, psichomotorinis jaudulys ir ribota poilsio trukmë, minèiø apie mintis, neaiðki kalba, sumaþëjæs gebëjimas màstyti racionaliai, dëmesio problemos, agresija ir prieðiðkumas, galios jausmas ir entuziazmas, rizikingas elgesys, klaidos.

Ðis trûkumas visada pasireiðkia þmonëms, turintiems bipoliná sutrikimà. Be to, jie turi poveiká ir komponentus, tokius kaip aukðtas kortizolio kiekis, maþas serotonino kiekis ir daugiau stresiniø situacijø. Taip pat labai svarbus pelnas taip pat prisimena auklëjimà ir vietà, kurioje jie naudoja potencialiai serganèius þmones.