Lenkijos pramone ir themes ukis

Praktikos vietos ðvarumas ir saugumas pramoninëse ástaigose yra bûtinas, jei norime priklausyti nuo kalbëjimo apie kiekvieno darbuotojo ádarbinimà. Jei savininkas neatitinka reikalaujamø darbuotojø saugos ir sveikatos standartø, veikianèiø vienoje vietoje, jis negalës priimti þmoniø, arba paþeidimø atveju jis turi patirti dideliø ekonominiø nuostoliø, taèiau tada jis anksèiau ar vëliau elgsis su juo.

Gamybos pramonë renka ávairias maðinas ir rankinius árankius plastikams, maisto produktams, chemijos produktams, metalams ir ávairioms þaliavoms apdoroti. Daugelis ið jø gyvena senose ir miltelinëse konstrukcijose, todël neabejotinai yra ðio milteliø dalis ore, kuris kvëpuoja kiekvienà asmená, einantá per augalà. Kaip labai bloga mûsø sveikatai ne tik laikinai, bet ir ilgainiui, tai tikrai ákvëps nuodingas dulkiø daleles, mes suþinojome apie garsiuosius asbesto árodymus. Ðiuo metu nëra reikalo visiems paaiðkinti, kad ilgai trunkantis terpëje, uþterðto þiedadulkëmis, trukmë iðliks abejinga savo plauèiams, taigi ir jø veikimo bûklei.

Todël, þinoti, kokia yra dulkiø ðalinimo sistemos instaliacija. Jei pereisime pagal mûsø gamybos verslà, maðinos, kurios dulkes gamina net ribotà kieká, turëtume tikrai ádiegti dulkiø ðalinimo árenginius, t. Y. Dulkiø ðalinimo sistemà kasetëms ar ciklonams. Tokios komandos pasirinkimas yra linkæs á mûsø teikiamø terðalø tipà, jø kieká ir plotà, kuriame atliekamas tiesioginis árenginys. Todël sunku ávertinti tokiø procedûrø iðlaidas. Þinoma, jau daugelá metø yra dabartinis indëlis, ypaè dël to, kad dël to uþtikriname buvusiø darbuotojø pretenzijø, kaltinanèiø mus dël profesinës ligos atsiradimo, kuris tikriausiai tragiðkas Lenkijos finansø pelnui.