Lenkijos virtuve vargdo centras

Mûsø virtuvë nëra lengviausia, ir taip per daug mësos, kurià mes randame jame. Jie tam tikra prasme yra geros, lenkiðkos, namø ruoðos esmë.

Organizavimo ástaigos nëra paprasèiausia uþduotis. Be abejo, kiekvienas susidûrë su ðurmulio kûnu ar sunku. Bet kurioje virtuvëje turëtumëte rasti objektà, kuris apsaugotø mus nuo kulinariniø mësos trûkumø - mësmalës. Paprastai ji koncentruojasi ið deðimèiø maþø peiliø, ádëtø ðalia jø. Ðis átaisas naudojamas geram mësos punkavimui, nesuspaustant sausgysliø. Idealiai tinka tam tikriems pjaustams ar kepsniams. Mësmalës árengti peiliai turi bûti pagaminti ið nerûdijanèio plieno - ne tik dël patvarumo, bet ir higienos bei funkcionalumo. Visa kita korpuso dalis dar yra pagaminta ið dirbtinio kûno. Mësos, kuri buvo iðpjauta trupintuvu, viduje iðsaugo natûralias sultis, o tai reiðkia, kad net po kepimo gauname sultingà, minkðtà mësà. Pats ðilumos apdorojimo procesas baigsis tolygiai ir daug greièiau. Panaðiai þymiai sutrumpëja marinavimo laikas.

Be to, mes galime sukurti, kad prieskoniai, kurie pabarstë mësà, pateko á jo gylá, o tai prisidëtø prie neprilygstamo mësos skonio. Mësos trupintuvas yra pirmasis klasikinës grûstuvas. Mësos paruoðimo procesas yra ne tik efektyvesnis, bet ir tylesnis. Todël namuose esanèios moterys taupo energijà. Smulkintuvas, nepastebimas dydis yra labai veiksmingas ir svarbu lengvai plauti po tekanèiu vandeniu, bet ne visi gali bûti dedami á indaplovæ. Paskutiná kartà verta susipaþinti su naudojimo instrukcija. Plaunant rankomis, rekomenduojama bûti atsargiems - aðmenys gali lengvai nukirpti mus! Mësos trupintuvas yra neatskiriamas daugelio profesionaliø virëjø draugas, taip pat ir namø bei þmoniø, kurie þino, jog ði linija paruoð trapià ir stiprià mësà.