Liturgines mados dou

Ðá ðeðtadiená baigësi naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø sumà, kuri reikalavo pamatyti, kà dizaineriai baigë sujungimo sezonu. Tarp auditorijos galëtume net stebëti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo artimiausioje detalëje ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø produkcija buvo pagaminta ið visiðkai glaudþiø ir erdviø audiniø su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai kaèiø nërimuose. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Paprastiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pagrindiniais þiedais, papuoðtais nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas ypaè ðiuolaikinei progai paruoðtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, vis dar buvo daug drabuþiø ið svarbiausios kolekcijos. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus pervestos á savo vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius draugiðkus ir tvirtus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà pardavë savo parduodamas medþiagas ir, kai aukciono objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á parduotuves greitai á prieká geguþës mën. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø pigios nei stacionariuose prekybos centruose.Jûsø drabuþiø vertë yra viena ið brangiausiø drabuþiø gamintojø. Kai kuriose ðalyse yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, o vienas ið jø yra geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija raðo kolekcijas pagal pagrindinius lenkø dizainerius. Ðios kolekcijos turi toká didelá atpaþinimà, kad niekas prieð pradedant parduotuvæ, pasiruoðæs ið kito ryto, pagerëja ilgose eilëse. Ðios kolekcijos turi vienà dienà.Dabartiniø kûriniø produktai ið daugelio metø yra puikûs ir tarp vartotojø, taip pat ir uþ jos ribø. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie labai gautus atlyginimus ir patvirtinanèius, kad gaminiai yra geriausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai