Mados dou biauystok

nutresin

Ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai baigë sukaupti sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo grieþèiausiu bûdu, o pilnatvë baigësi be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui buvo naudojami visiðkai natûralûs ir sudëtingi audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø, nëriniai ir romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su frillais ir siuvinëtais bikinais sukëlë pagarbà. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, papuoðtais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas ir graþios vestuviø kûrinys. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus þinomos privaèiam naðlaièiui. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius malonius ir tam tikrus veiksmus. Jø savininkai jau keletà kartø atidëjo savo produktus ir kaip aukciono objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks namus geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame kolekcijos, iðskyrus stacionarius uþsakymus, bûtø natûralios.Vietinis drabuþiø gamintojas yra unikalus tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø regione. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiandien, visø pirma, daugelis lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekviena ámonë tikisi rinkti mainus su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð parduotuvës pradþià tie, kurie nori duoti rytà, yra daugelyje eiliø. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo poveikis daugelá metø greitai sulaukia didelës sëkmës tarp klientø ir ið tikrøjø, kai taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi apie gautø atlygiø galià ir tai, kà jie naudoja, kad prekës yra aukðèiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai