Mesos malimo mesa

Atskirose vieðojo maitinimo ástaigose reikia susmulkinti suðaldytà mësà. Tada jums reikia gauti ðiam tikslui reikalingà prietaisà, vadinamà vilkais. Tokie vilkai yra didelës elektrinës maðinos galas, kuris gali bûti puikus ádëjimas kûno áðaldymui á uþðaldytà statybà, ir jis turi pristatymo áranká, skirtà jà supjaustyti á maþesnes dalis.

Ðis darbas sukurtas dël didelio spaudimo ðaldytai mësai. Kaip þinome, ðaldyti produktai yra sunkûs, taèiau nereikia pjauti su aðtriu peiliu - jie ásiskverbia á maþas dalis esant stipriems smûgiams ar spaudimui. Bûtent tai atsitinka su kûnu vilkuose, kuriø pagalba grindþiama glaudþiu mësos malimo gaminimo principu.

Vilkai uþðaldytam kûnui buvo pagaminti ið labai plaèios klasës, sunkiøjø ir kietø, ne itin jautriø mechaniniams paþeidimams. Jie uþtikrina kietà medþiagà, o jø konstrukcija turi bûti patvaresnë uþ dëvëtà medþiagà. Vilkai, skirti gastronomijai, paprastai yra pagaminti ið ketaus, kurio medþiaga garantuoja prietaiso patvarumà. Jie yra elektra varomi ir tokios priemonës kaina yra apie pusantro tûkstanèio unikaliø profesionaliø maitinimo árangos parduotuvëse. Todël gatavø maisto ámoniø atveju yra bûtinos iðlaidos, nes tokiomis sàlygomis labai daþnai reikia suskaidyti anksèiau uþðaldytà mësà, o tada tik toká frezavimà, kuriam taikomas terminis apdorojimas. Be to, kai kuriose ámonëse, kaip mësos perdirbimo árodymas, jis yra uþðaldytas, o tada supakuotas á specialià folijà, nes mësos atðildymas ir vël uþðaldymas prieðtarauja sanitariniams ir epidemiologiniams standartams. Naujos ar atðildytos mësos smulkinimui naudojamos ðiek tiek skirtingos maðinos, skirtos tik minkðtos mësos ðlifavimui, jø pasiûlymas ir patekimas á klubà panaðiai skiriasi. privaèiomis sàlygomis.