Nedeiosios lyties organai

Makðties biocenozë yra diagnostinis testas, kuris leidþia ávertinti makðties, jos biologijos, floros ir tepimo grynumo laipsná. Biocenozë yra mikroorganizmai, kurie gyvena makðties epitelyje, kuris veikia gerà moterø reprodukciniø organø funkcionavimà. Svarbiausia yra iðlaikyti tinkamà biocenozæ, o jos poveikis - chirurginës procedûros, higienos, hormonø lygio nesilaikymas, nekontroliuojamas antibiotikø ir seksualiniø metodø naudojimas.

https://ffingers.eu/lt/

Makðties biocenozë skaièiuojama nuo makðties surinkimo ið makðties, kad bûtø galima iðtirti sekrecijà. Dël stipraus, galima nustatyti, kurie mikroorganizmø metodai egzistuoja heterogeniniuose santykiuose ir (arba kai kurie patogenai ar uþdegimai atsitiktinai neávyko. Biocenozë, kurià reikia atlikti be medicininio kreipimosi. Moteris turi atlikti toká tyrimà, ypaè kai ðalia jos atsiranda uþdegimo simptomai, kartu su nieþuliu ir vulvos nieþuliu, makðties iðleidimu ir ðlapimo takø uþdegimu. Ðioje strategijoje svarbu sëkmingai kontroliuoti vaginito eigà. Vienà valandà prieð bandymà negalima naudoti jokiø makðties vaistø ar vartoti antibiotikø. Lytiniai santykiai taip pat turëtø bûti nutraukiami prieð dvi dienas iki planuojamo tyrimo. Mënesinis kraujavimas ið gimimo galimybiø taip pat yra prieþastis, kodël negalite kreiptis á biocenozæ. Apie patá tyrimà makðties biocenozæ atlieka ginekologas ginekologinëje këdëje. Trapas, vulvos ar ðlapimo takai surenkami naudojant plonà vielà arba tamponà. Bandymas yra neskausmingas, taèiau gali pasireikðti ðiek tiek nepatogumø dël uþdegimo. Vestuvëms ji trunka ilgai, nes tik kelias minutes. Viela su makðties iðskyromis pagal mikroskopà uþduodama galimø patologiniø mikroorganizmø aptikimo objektas. Tuomet tai nëra invazinis tyrimas, todël jûs galite neðioti ir gráþti prie gamtos pareigø. Geras rezultatas, kurá kiekviena moteris tikisi, turëtø parodyti rûgðtis gaminanèiø bakterijø buvimà. Jei yra atskirø bakterijø ir baltøjø kraujo kûneliø, mes jau reaguojame á naujà laipsná. Nuo eilës, treèiajame etape, prasideda nedidelis bakterijø augimas ir didelë patologiniø mikroorganizmø suma. Taèiau ketvirtà kartà yra grybø arba trichomono.