Nedtumas pried pat laikotarpa

Daugelis þmoniø yra nustebinti, kad yra tendencija pastoti. Yra moterø, norinèiø turëti vaikà 18 metø amþiaus, taip pat anksèiau. Vis dëlto dauguma pirmiausia nori sutelkti dëmesá á tai, kad finansinis stabilumas, tinkamas partneris, patogus gyvenimas, þodis, materialinës priemonës, leidþianèios veiksmingai ir estetiðkai auklëti vaikà. Be abejo, yra teisingas sprendimas, taèiau jis turi vienà trûkumà. Bûtent amþius. Nors mes galime jausti psichiðkai nepasiruoðusius mokyti vaiko, kad jo kûnas tiksliai þinotø, kada ðis amþius atsiranda, ir ðiuo atþvilgiu viskas dar blogiau.

Biologiniu poþiûriu pats tinkamiausias vaiko gimimo sezonas yra nuo 18 iki 25 metø. Anksèiau jûsø kûnas neturi pakankamai iðsivysèiusios, todël gali bûti persileidimas ir miræs vaikas. Vëliau, po 35 metø amþiaus, padidëja ligø, susijusiø su genetinio kodo sutrikimu, tikimybë, pavyzdþiui, kai Dauno sindromas.

Jei ieðkote tinkamo amþiaus, kad galëtumëte pastoti, tai yra pabaiga, jei kalbate apie biologijà. Taèiau versle atrodo, kad dvideðimt mergaièiø, baigusiø (arba savo ruoþtu, tiesiog pradeda savo darbà, gali neturëti konkretaus partnerio, ir jei jos laikosi, jie nëra tikri, ar nori likti visà savo gyvenimà su juo. Be to, jie nenori apriboti savo gerø, pirmøjø metø per visà ásipareigojimà, kuris yra vaiko turtas. Negalima kaltinti savo sveikø þmonø ir parodyti jiems motinos instinkto trûkumà. Tai tos paèios natûralios reakcijos, kurias sukelia pokyèiai aplink mus. Todël, nepaisant to, kad biologinio laiko stebëjimas yra naudingiausias, nereikia pamirðti, kad tai ne tik lemia, ar nusprendþiame pastoti, ar ne. Visø pirma, abu bûsimi tëvai turëtø atspindëti tà patá norà turëti palikuoná. Bûtina turëti bent jau pagrindiná finansiná stabilumà ir asmená, kurio nëðtumo atveju neprarasime savo verslo. Moteris negali nuspræsti dël nëðtumo, kad sustiprintø santykius su savo partneriu. Toks gydymas tik pablogins moters ir vyro padëtá.

Gerbiamasis pone, realybë yra ta, kad mûsø kûnas suteikia mums ribotà laikà pastoti. Tiesa taip pat yra ta, kad geras amþius, kad pasiektø, noriu juos anksèiau, teoriðkai geriau. Tai nekeièia fakto, kad vaikas turëtø bûti meilës tarp dviejø þmoniø, o ne pareigos jausmas.