Paraidka asigyti kasos aparata

Kasos aparato pasirinkimas turi bûti gerai apgalvotas. Taigi, be abejo. Viena ið teisiø, kurios yra glaudþiai suderintos ásigyjant finansø ástaigà, yra verslo rûðis. Jai reikalinga asortimento, kurá ámonë turi, dydis, klientø skaièius per dienà, aptarnavimo lygis. Taèiau verta ne tik apsvarstyti, ar norite prijungti fiskalinius árenginius, pvz., Brûkðninio kodo skaitytuvà, ar skalæ.

Paklauskime papildomo klausimo - ar mûsø kasos aparatas, kuris gyvena uþprogramuotas ávedant tokius fiksuotus brûkðninius kodus, kurie yra kartojami ir rami, ty ar integracija gali bûti integruota su bet kokia sandëlio programa? Todël svarbu, ar ryðys tarp pardavimø yra susijæs su nuolatiniu paslaugø ar produktø asortimentu, ar yra dinamiðkai koreguojantys klausimai. Fiskalinis árenginys maþiems verslininkams paprastai yra maþos fiskalinës sumos. Bylø grupëje jø pakanka. Priklausomai nuo modelio, tokie prietaisai gali bûti naudojami atskirai, taèiau kai kurie modeliai leidþia integruoti elektros prietaisus ar IT sistemà. Jei reikia papildomo prietaiso, turime gerai pabrëþti gero modelio pasirinkimà, nes ne kiekvienas vieno banko kasos aparatas leidþia iðspræsti tokio tipo árangos vienetus.

Kitas klausimas, á kurá reikia atsakyti maþas verslininkas, yra tai, ar jam bûtina bûti neðiojamuoju kasininku, ar jis gali bûti pakankamai pakankamas vieno sëdynës kasoje. Jei áplaukos yra iðleistos ne ið pavadinimo bûstinës, galite naudoti neðiojamus kasos aparatus, kurie yra patikimi ir tinkamai atrinkti iðimti ið darbo vietos. Taip pat verta atsiþvelgti á ámonës perspektyvas, jei maþos picerijos atveju ant jos pavirðiaus gali planuoti iðplësti savo veiklos profilá, kad pasiektø klientà. Tuomet kasos naudojimas parodytø daug efektyvesná ir profesionalesná sprendimà.

Taip pat reikia atkreipti dëmesá á spausdinimo mechanizmà. Jei mes neplanuojame, bet mums nereikia labai intensyvaus þmogaus aptarnavimo, adatos mechanizmas bus teisingas. Terminis mechanizmas taisyklëje yra vidutinis ir stiprus, ir brangesnis, nes jis yra naudingas maþoms ámonëms.