Paramos naujoms amonems programas

Jei mes jau esame mûsø verslas, mes tikriausiai þinome dabartinæ, kad daugelis darbo vietø gali padëti mums dirbti su specializuota programine áranga. Ámonës, kurios naudojasi programavimu, iðleidþia per daug vertingø produktø, kurie mums darys viskà.

Programa ámonëms daþnai taip pat turi tam tikrø produktø paketus. Ypaè tokiame faile mes galime gauti, pavyzdþiui, sandëliavimo programà, kuri leis mums nustatyti, kiek mes turime tam tikro produkto vertæ formoje, o tai leidþia mums paprastai valdyti savo iðteklius apskritai, nereikia rankiniu bûdu uþbaigti visko. Tokio paketo parduotuvëje daþniausiai lankoma ir sàskaitos faktûrø iðraðymo programa. Tai tikriausiai yra vienas ið svarbiausiø produktø, daþnai derinamas su sandëliavimo programomis dël jø didþiulës konvergencijos, daþnai net ir tas pats produktas. Jei turime kitokià bendrovæ, sàskaitos faktûros mums beveik sukasi visà laikotarpá, mes gauname kai kuriuos, iðduodame naujus. Sàskaitø faktûrø iðraðymas rankomis dabar yra visiðkai nepraktiðkas, nes pastaroji yra tik per daug klimato sàlygø, taip pat malonu daryti klaidas.Ámoniø programos taip pat daþnai gali „saugoti“ sàskaitas mums, apskaièiuoti sànaudas, nuostolius, pelnà - mes tik pereiname tik ávedæ atitinkamus duomenis - likusi programa perkelia programà.

Pasaulinës pasaulinës kompiuterizacijos eroje tolimuosiuose gyvenimo dalykuose verta turëti paskutiniø rûðiø patogumus. Meno srityje daþnai daugelyje srièiø mes pernelyg bereikalaujame laiko, kurá galiausiai jie galëtø skirti daugeliui kitø dalykø. Laikotarpio, per kurá jos veikla valdoma, trûkumà daþnai sukelia gëdos dël ðio prietaiso modelio - todël nemanykime, kad darbe mes neturime jokio kito uþsakymo, jei dar praleisime valandas su gyvenvietëmis. Kitas privalumas yra tai, kad mes daþnai susidomëjome visais formalumais po daugelio valandø darbo, ir tai nëra lengvai klaida. Idëja yra maðina, kuri pagal visà scenarijø uþima visà laikotarpá, tikimybë, kad programa padarys klaidà, yra daug maþesnë.