Pjaustykle skamba

Slicer, yra paskutinë ástaiga, naudojama pjaustyti maisto produktus. Yra vienos rûðies produkto rekomenduojamos pjaustyklës, taèiau universalios. Toks pjaustyklë, kuriai priskiriami "individualûs efektai", yra, pavyzdþiui, mësos pjaustyklë arba duonos pjaustyklë.

Þinoma, taip pat galite susitikti su universaliu pjaustytuvu, kuris gerai dirba pjaustant duonà ir deðras.Verta turëti toká áranká jûsø virtuvëje. Pirmiausia dël to, kad tokiø pjovimo kainos nëra didelës, jei, þinoma, investuoti á kai specialiu prietaisu, o kai mes þinome tokiø nëra naudinga mums virtuvëje. Tokios maðinos brëþinys sutaupo labai maþai laiko. Savaitë paprastai yra pastatyta ryte ir, þinoma, tai ne paskutinis kartas. Greièiau sistema mesti cold cuts ir duonos peilis, nei sukant su peiliu, o tai ne visada aukðtos, arba pasirinktas ðis maisto rûðies. Daug þmoniø, nes jie tokius daiktus namuose neturi, visiðkai atsisako viso duonos supirkimo. Jie gali bûti paruoðti duonai. Galø gale reikia prisiminti, kad paprastai tokia duona yra beveik ðvieþias nei sveikas. Pirkdami visà duonà, mes galime já tiesiogiai kepti ið orkaitës.Taip pat svarbu, kad tokiu pjaustytuvu galëtumëte savarankiðkai reguliuoti supjaustytø gabalø plotá. Mes turime ir pasitikime, kad vienetai tikrai iðeina ið vienodo ilgio. Deja, pjovimas su reguliuotu peiliu negali bûti paskutinis. Daþnai gabalai yra platesni vietose, siauresniose tose vietose ir tikrai neatsiranda tokio storio, kurá norëtume pasiekti. Labai svarbu, kad ðis pjaustyklë bûtø aiðkiai áskaitoma naudoti. Todël nëra specializuotos árangos, kuriai rekomenduojama instrukcija, nes mes neþinome, kà su juo daryti. Matydamas toká prietaisà, mes ið karto atspëstame, kaip tai veikia. Mes nereikalaujame treèiøjø ðaliø instrukcijø ar komentarø. Papildomi mygtukai, pvz., Pjovimo storis, dabar tiksliai apraðyti viename pjaustytuve.Kaip yra, toks pjaustyklë yra ypaè naudinga sistema, skirta jûsø iðvaizdai organizuoti virtuvëje. Verta naudoti tokià árangà ir iðlaikyti savo laikà ir nervus.