Problema su puslapio vertimu

Jei galvojame apie tai, kokias studijas turëtume pasirinkti, pagalvokime apie savo paèiø ágûdþius ir tikimës geros profesijos. Viena ið tikriausiø pozicijø yra vertëjo profesija. Asmuo, turintis toká sakiná, gali dirbti tikrai didelæ pinigø sumà. Taigi, kaip tapti tokia vertëja?

Prieð pradëdami kurti pirmuosius vertimus ámonëms, absoliuèiai bûtina ásigyti tinkamà iðsilavinimà. Pradþioje nuspræskime, kokià kalbà norime spræsti. Paraðykime vienà, kuris mus domina. Dël to laukas mums nebus nemalonus. Ir gërimai ið tokiø kalbø gali bûti, pavyzdþiui, anglø kalba. Taigi, jei norime labai susidomëti, prisiregistruokite prie anglø filologijos rengimo. Ið karto po trejø metø studijø gausime prestiþiná bakalauro laipsná. Bet nebepalaukime ant laurø. Jei norime, kad kompanijø vertimai bûtø atliekami labai gerai, taip pat turëtume nuspræsti pasirengti tam tikrai specializacijai. Kad tai turëtø bûti tik vertimo specializacija. Dël to galësime pamatyti daug svarbiø dalykø visose vietose. Mes suþinosime, kaip geriausias bûdas iðversti kiekvienà teksto ir dokumento tipà. Galësime iðbandyti savo ágûdþius ágyvendinant. Todël bet kokiose studijose jums kartais reikia paruoðti veiklà ar uþduotá ir vis dar turëti praktikà. Kai mes sutelkiame dëmesá á vertimo kursà, tai tikriausiai yra jûsø darbas atlikti ávairiø pramonës ðakø vertimus. Vëliau toká darbà duosime savo mokytojams ir jie patirs. Dël to mes suþinosime, kokiose situacijose mes darome daugiausiai klaidø ir vëliau galësime tai iðvengti.

Taigi dabar, individualiose studijose, turëtume paþvelgti á mûsø pirmàjá darbà. Aèiû jai, kad mes pradësime pirmàjà turtingà patirtá. Net jei radome nemokamà darbà, nedarykite jo. Toks savanoriðkas darbas, kurá daug iðmokome. Ir jei mes ágysime svarbià patirtá, mes jà áeisime á artimà cv, taip pat galësime ieðkoti daugiau ir veiksmingesnës pozicijos. Uþ tokià vietà galime rasti puikià vietà sau.