Pusiau alternativa economica com menor metalines metalurgijos pramone

Ðiuo metu metalurgija yra dalykas, kuris apima ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet taip pat daugiausia dëmesio skiria grupës tyrimams makroekonomikos ribose. Modernus dizainas paprastai apima metalografiniø mikroskopø eksperimentus.

Mikroskopija yra kaþkas, kas atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau, priklausomai nuo jaunø skirtingø mikroskopø tipø, jie buvo naudojami metalurgijoje. Ðiais laikais jie reikalingi dirbant su inþinerinëmis temomis. Bûtent ðioje srityje geriausiai þinomi metalografiniai mikroskopai, kurie gaunami, inter alia, bandant metalinius mëginius arba jø proverþius. Tada yra matavimo technika, kuri atliekama permatomuose mëginiuose. Metalografiniams mikroskopams galime, be kita ko, apimti elektronø mikroskopus, kurie leidþia analizuoti atomo periodo struktûrà ir ðviesos mikroskopus, parodant maþesná didinimà. Pastabos, atliktos naudojant minëtus árenginius, yra ypaè svarbios, nes dël to galime rasti kità mikrokrekingo bûdà arba juos pradëti. Galima vienu metu apskaièiuoti fazës dalá ir tiksliai nustatyti atskiras fazes. Dël ðios prieþasties galime ir ávertiname inkliuzø kieká ir bûdà, taip pat daug naujø svarbiø elementø metalurgijos poþiûriu. Pvz., Daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia giliai stebëti medþiagos struktûrà, todël perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra svarbus, nes jau galime aptikti medþiagos defektus. Taèiau verta paminëti, kad ðio tipo baldø aptarnavimas yra subtilus. Dël ðios prieþasties bandymus turi atlikti tik kvalifikuoti asmenys.