Saskaitos fakturos simfonijos kaina

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums iðduoti kitokio tipo atsiskaitymo dokumentus greitai, praktiðkai ir pritaikius. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra labai populiarus. Dël to galite ádëti tekstus á tam tikrà valiutà.

Dabartinë programa yra sinchronizuota su ávairiais Comarch sistemos elementais. Visa informacija atnaujinama, todël gaunama paprasta apskaitos paslauga. Nuomonëje apie funkcionalumà (pardavimo ir pirkimo parinktys, internetinis dokumentø mainai ðis elementas yra pats ádomiausias ðio standarto produktø rinka.Papildomas árankis, kuris yra specialus pardavimø langas, leidþia pateikti bet kokià reklamà ir medþiagà, susijusià su konkreèiu rangovu. Tai puikus sprendimas apskaitininkams. Be to, ði programa yra spausdinimo funkcija. Visa tai daro átakà tam, kad uþsakymas yra daug lengviau tapti kompanija ar biuras ir atlieka malonesná darbà.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa idealiai tinka maþoms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra didelis, o darbuotojams padeda dëmesys ir pagalba. Tik sàskaitos faktûros modulis kaip apskaitos ir sàskaitø faktûrø sandëlis turi toká veiksmà, kuris palengvina darbuotojø darbà ir riboja klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leidþia: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokestinti asmenis, tvarkyti visus pardavimus PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (patikslinimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus standartines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat naudotojo paskirta programinë áranga ir paslaugø bei partneriø registro tvarkymas.