Saugos jungiklio jungties schema

Darbas ðiame sektoriuje yra ásipareigojæs daugeliui pavojø. Grësmës kyla ne tik dël þmogaus kortelës trûkumø, bet ir ið institucijos. Projektuojant darbo vietà, kurioje yra elektros prietaisai, bûtina uþtikrinti visø pirma darbuotojø saugumà.

http://lt.healthymode.eu/hallu-motion-korekciniai-prietaisai-skirti-reguliuoti-dideli-pirsta/Hallu Motion. Korekciniai prietaisai, skirti reguliuoti didelį pirštą

Vienas ið bûdø apsaugoti darbuotojus nuo maðinø gedimo (gedimo árodymas yra saugos jungikliø árengimas. Jø gydymas sumaþina nelaimingø atsitikimø su meno ir traumø rizikà.Tinkamai árengti saugos jungikliai turëtø apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingø ávykiø. Saugos jungiklis mano, kad uþduotis sustabdyti tolesná maðinos darbà, siunèiant raktà á sistemà veikianèià sistemà. Maðinø priþiûrëtojui suteikiama informacija apie gedimà ar kità ávyká. Ðio charakterio veiksmas yra nedelsiant sustabdyti maðinà.Saugos jungiklis paprastai yra prieinamas. Darbuotojai bet kuriame darbo etape turi susisiekti su ðiuo mygtuku. Jungiklis turi bûti svarbus ir patogus þmonëms.Rinkoje yra daug rûðiø saugos jungikliø. Jø gërimas yra grybelio tipo saugos jungiklis. Ðio þmogaus jungiklá / mygtukà daþnai teikia ir ieðko dauguma moterø. Jo tarnyba yra labai paprasta. Grybai yra raudonos spalvos, kuri ið karto pritraukia pagalbà ir signalizuoja, kad jos paskirtis gali bûti palaikoma pavojingoje padëtyje. Kitas saugos jungiklio tipas yra vielos jungiklis. Jis yra labai daug subtilus, taèiau jo naudojimui nereikia daug þiniø.Árengiant saugos jungiklius, darbuotojai turëtø susipaþinti su grandinës pertraukikliø aptarnavimo patarimais, nurodyti jø pareigas ir pateikti pasekmes, atsiradusias dël to, kad nesilaikant ásipareigojimo, kuris yra saugos mygtuko sudarymas.Projektuojant kitas darbo vietas turi bûti uþtikrinta, kad darbdavio pareiga bûtø uþtikrinti gerà darbo saugumà, apsaugoti þmones nuo rizikos, kylanèios ið praktikos. Darbuotojø pareiga yra asmeninës ir didelës asmeninës apsaugos naudojimas. Pasitraukimas ið ðio saugumo modelio gali sukelti rimtø pasekmiø.