Skolioze ir vidaus organai

Kolposkopai yra moterø vidiniø organø, kurie liudija apie vëþio, makðties, gimdos kaklelio ir apatinës gimdos kaklelio kanalo dalies tyrimà, árankiai. Yra optinis árenginys, já galima palyginti su mikroskopu. Jis saugo ginekologus savo profesijos veikloje, nes su ðiuo árankiu jie gali iðtirti moterø organus tikru didinimu ir didele tikslumu.

Kolposkopai buvo átraukti á moterø reprodukciniø organø ginekologijà ir tyrimus jau tûkstantis devyni ðimtai dvideðimt penktadaliø, konstruktorius, gydytojas ir technikas Hansas Hinselmannas. Jo dëka dabar galime rasti kai kuriø ligø, kuriø negalima pastebëti atliekant áprastinius tyrimus greièiau dël kolposkopo tyrimo. Kolposkopas yra ne tik apytikslis árankis. Kolposkopai taip pat gali uþimti dalá gimdos kaklelio, apatinës kanalo dalies, vulvos ar makðties, kad bûtø galima tinkamai atrasti ir pamatyti, o tai reiðkia, kad jokiø pokyèiø nëra. Ðiuo metu medicina yra labai paþengusi. Gydytojai gali susidoroti su daugeliu ligø, kurios iki ðiol buvo neiðgydomos. Taèiau vëþys yra viena ið paskutiniø ligø, kuriø gydymas nëra naudingas sprendimas. Taèiau per vëlai aptikti vëþio paþeidimai beveik neveikia. Atsiþvelgiant á tai, kad mes perduodame kolposkopus, mes galime aptikti ðià nepagydomà ligà tokioje þemoje stadijoje, kad yra didelë tikimybë jà iðgydyti. Áprastinis ginekologinis tyrimas mato tik didelius pavirðinius pokyèius. Ginekologø rekomenduojama citologija egzistuoja vëþio làsteliø aptikimo laikotarpiu, bet tik tikruoju neoplastiniø paþeidimø etapu, nes jie ðiuo metu gali bûti per dideli. Statistiðkai gydytojai gydo, kad citologija gali aptikti vëþá septyniasdeðimt procentø, ypaè ypaè paþengusiame etape. Prieðingai, gydytojø sukurta kolposkopija, naudojant ir tokias priemones kaip kolposkopai, gali aptikti iki devyniasdeðimties procentø pokyèius. Geriausias valdymo bûdas ir specialistø specialistø skatinimas yra abiejø ðiø marðrutø, kurie, atrodo, yra tikri, kad galimi pokyèiai pasireiðkia net þemiausiame jø augimo etape, ir tai, kas vyksta, greitas gydytojo atsakas, suteikiantis tinkamus pasirengimus, taip pat labai svarbi galimybë iðgydyti ði bloga liga.