Sprogimo pavojaus zonos thymejimas

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra normatyvinis vaizdas, susijæs su árenginiais, kada ir kontrolës stiliais. Minëti prietaisai pirmiausia skirti naudoti vietovëse, kuriose yra sprogimo pavojus dël metano ar anglies dulkiø. Ði informacija yra 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamento ir Narados medþiaga.

Nors Lenkijos teisinëje sistemoje jis buvo supaþindintas su ûkio ministro 2005 12 22 reglamentu. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðio principo tikslas yra, visø pirma, suderinti valstybiø nariø ástatymus, susijusius su apsaugos priemonëmis ir stiliais, kuriuos kelia grësmë metano ar anglies dulkiø sprogimui. Galiausiai ði direktyva taip pat taikoma prietaisams ir apsaugos sistemoms, pradëtoms naudoti potencialiai sprogius atstumus. Kartu reikia paþymëti, kad ðis principas taikomas saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie patiekalai skiriami ne aptariamose zonose, bet patenka á saugià árangà ir apsaugines sistemas, áterptas á þemæ iðsiblaðkytose vietose.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Aptariama taisyklë, be kita ko, netinka medicinos prietaisams, kurie naudojami medicinos bendruomenëje. Jis nenaudojamas ir buitiniam naudojimui skirta áranga, asmeninës apsaugos priemonës, laivai, transporto áranga.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, kurie yra pateikti kai kuriuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos potencialiai sprogiosios sritys, kurios yra nurodytos 1999 m. Gruodþio 16 d. Priede Nr. A iki 1999/92 / EB ATEX137 „Dël tinkamø reikalavimø, kad padidëtø darbuotojø, galinèiø patirti vaidmená sprogstamame turinyje, pasitikëjimas ir sveikata“.Danija ir apsaugos priemonës gali bûti kitø direktyvø, susijusiø su kitais aspektais, tikslas ir papildomai numatyti CE þenklà. Ðis þenklas turëtø bûti aiðkus, paprastas ir stiprus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES. Tai bus paskutinë 2016 m. Balandþio 20 d.