Supercash yra fiskalinis kasos aparatas

Kasos aparatas yra elektroninë priemonë. Paskutinë uþduotis - apyvartos ir sumø, susijusiø su mokëtinu mokesèiu, registravimas. Paprastai dienos pabaigoje kasos aparatai generuoja tinkamà fiskalinæ ataskaità. Negalima keisti ðio teksto vertës prietaise.

Tinkamai veikiantis kasos aparatas yra labai svarbus visai bendrovei. Nepriklausomai nuo to, ar jis yra sujungtas su kompiuteriu, terminalu, ar veikia kaip konkretus elementas, svarbu prisiminti savo techniná lygá. Kasos aparatai bûtinai turi atitikti visus Finansø ministerijos reikalavimus. Pirmiausia jie turëtø bûti fiskalinis modulis, klaviatûra, ekranas ir geras funkcionalumas. Taip pat svarbu, kad kasos aparatas bûtø sujungtas su sistema, net ir elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju. Gerai valdomas árenginys yra patvirtintas.Deja, kartais dël kitø prieþasèiø galite sugráþti á kasos aparatà. Ðiuo atveju gali bûti iðtaisyta tik tarybos fiskaliniø kasos specialistø tarnyba. Ekspertai vertina, kokio pobûdþio þalà jie turi veikti. Gali bûti dvi pagrindinës problemos.1. Pirmasis yra mechaninis sunaikinimas. Elektros energijos trûkumas, tam tikrø daliø suvartojimas. Tokiu atveju rengiamas temos keitimas ir tikriausiai dar naudojamas kasos aparatas.2. Kita situacija susijusi su programinës árangos gedimais. Èia pasirûpinkite. Patiekalas yra visi ámonës vykdomi sandoriai - svarbu juos iðlaikyti, kaip ir pasiûlymai.Kasos aparatai, daþniausiai minimi pavadinimuose, yra ECR, elektroninë bilietø kasa. Ðis þmogus eina á paruoðtà ryðá su parduotuvës pastatu. Trûkumas - tai trumpas galimybës iðplësti árenginá, taip pat maþos konfigûracijos parinktys.Kitas gana daþnai naudojamas POS tipas yra elektroninë pardavimo sistema. Jos sudëtá sudaro kasos aparatai, susijæ su fiskaliniais spausdintuvais.Pagalvokite apie teisingà klausimà apie mûsø kasos techninæ bûklæ. Paimkime aptarnavimo pasiûlymus ir, be to, reguliariai perþiûrëkite, padësime iðvengti nenuspëjamø pasekmiø, susijusiø su árangos gedimu ir sugadinimu.Ir jei toks sprendimas vyksta taip greitai, pasirinkite patikimà specialistà, kuris atliks reikiamus remonto darbus.