Tekstiles pramone

Pramonë yra pramonë, kuri yra itin þalinga ðviesos ir brangiausios aplinkos aplinkai. Daugelis pramoniniø procesø yra didelës dulkiø dozës iðleidimas, kuris gali turëti labai neigiamà idëjà oro grupei, ir kaip, pavyzdþiui, kelia grësmæ þmoniø sveikatai, kurie yra priversti egzistuoti aplink dideles gamyklas.

Dulkiø emisija yra mechanizmas, kuris yra neatskiriamai susijæs su dûmø iðmetimu ir iðleidimu. Pramonës gamyklos iðleidþia didelá kieká iðmetimo ir dulkiø. Todël labai svarbu, kad kiekvienas pramoninis árenginys turëtø uþtikrinti visapusiðkà, veiksmingà ir aktyvø apsaugos metodà, kurio svarba bûtø pramoninis dulkinimas. Dulkiø iðtraukimas yra dulkiø ðalinimas, kuris neleidþia traukti kitø rûðiø dulkiø á orà, kurá kvëpuojame. Dulkiø atskyrimo esmë yra pagrásta technika, kurios tikslas - iðskirti dulkes ir iðmetamøjø dujø ið skysèiø ir dujø, iðleidþiamø lauke gamybos proceso metu. Tinkama pramoninës dulkiø iðtraukimo sistema iðvalys dûmus ið nepalankiø aðarø ir ðiuo metu neleidþia jiems patekti á orà. Daþniausia pramoninës dulkiø ðalinimo forma yra anglies dioksido molekuliø atskyrimas. Paprastai tai daroma naudojant kriogeniná metodà, kuris faziø skaièiumi susideda ið suslëgimo, po to dujø pripildymo iki reikiamos temperatûros, kuri leidþia atskirti nepageidaujamà vietà skystosios medþiagos medþiagoje. Pramoninis dulkiø ðalinimas yra viena ið pagrindiniø sistemø, uþtikrinanèiø gamyklø ir pramoniniø namø aplinkà nuo uþterðimo kenksmingomis medþiagomis, nuodingomis dulkëmis, dûmais ir dujomis. Dël efektyvaus pramoniniø dulkiø iðtraukimo sistemø veikimo, atliekø, kuriose nëra pavojingø anglies dioksido ar kitø dulkiø ið biuro, kuriø ásiskverbimas á atmosferà gali turëti nepageidaujamø ir rimtø pasekmiø geram sveikatai.