Vertimas a vokieeio kalba

Dokumentø vertimas pats savaime yra gana sudëtingas. Jei norime iðversti tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir patiekalais, bet ir daugelio kiekvienai kalbai bûdingø idiomø þiniomis. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo straipsná anglø kalba, neatsiranda grynai „akademinëje“ mokykloje, taèiau naudojasi savo specifiniais stiliais ir pridëtinëmis idiotomis.

Kalbant apie paskutiná, kad visuotinio interneto tinklo asmuo paprastai yra dar didesnis, daþnai pasirodo poreikis vertimui á svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje ketiname ateiti á iðsamesnæ auditorijà, privalome jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir mûsø stiliø, reikia ne tik versti, bet ir pati energija iðreikðti savo atpaþinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kada jis laukia verslo? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes spëliojame, apie kà kalbama ðioje svetainëje, tada loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai yra paskutinis galimas tik todël, kad „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà pagal þodá „þodis“. Todël praktikoje mes neturime turëti profesionalaus, daugiakalbio tinklalapio, pagrásto ðiais mokymais. Taigi netolimoje ateityje þiniatinklio vertëjo darbe þmogus nebus pakeistas maðina. Net ir geriausia programinë áranga neturi galimybës galvoti abstrakèiai. Vienintelis dalykas, kurá jis gali padaryti, yra sekti þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi, net geriausios straipsniø vertimo paraiðkos baigiamos uþ profesionaliø interneto vertëjø, ir tai tikriausiai bus visam laikui. Jei kada nors bus sukurta paþangi ir abstrakti „màstymo“ perspektyva, tai bus mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant galima pasakyti, kad, pasibaigus gerø vertëjø mokymui, turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø mokytis abstrakèios tam tikros kalbos supratimo.& Nbsp;