Wifi mokeseio spausdintuvas

POS sistema („Point of Sale“ yra tarpusavio supratimas per trumpà laikà, kai tinkamas árenginys yra speciali programinë áranga, atliekanti nepriklausomà degalinæ, pvz., Kasos. Ði sistema tikrina ir pateikia svarbiausià informacijà, pvz., Mokëjimo bûdà, kliento pavadinimà, NIP numerá, atlikto sandorio vietà ir produkto pavadinimà kartu su kaina ir PVM.

POS operacijos suvokiamos ávairiais prietaisais. Jie naudojami ðiam tikslui fiskaliniai spausdintuvai, brûkðniniø kodø skaitytuvai, POS spausdintuvai (iðankstinës sàskaitos ir magnetiniø korteliø skaitytuvai. Ðios pozicijos dabar praktiðkai reikalingos ámonëse, kurios registruoja prekiø ar paslaugø pardavimà masinio uþsakymo bûdu. Problemà, susijusià su dabartiniais, reglamentuoja Finansø ministro ásakymai ir geri ástatymai.Specialistai rengia POS sistemas, pritaikytas individualiø patalpø reikalams. Prieð ðá darbà vyksta pokalbis telefonu, kurio metu papildomai pateikiami plano lûkesèiai. Paprastai tai perduodama prieð pradedant investicijà. Tai jau kabeliø vieta ir kasos taðkø vieta.POS sistemos yra iðsidësèiusios ávairiose gastronomijos ir komercinëse patalpose, pvz., Restoranuose, parduotuvëse, baruose, klubuose, klientø aptarnavimo vietose (paðto skyriuose, biuruose ir kt.Tinkamas ðio metodo ágyvendinimas ámonëje ar ástaigoje ið esmës pagerina informacijos srautà tarp kliento ir personalo bei savininko. Iki. Eksperimentai, atliekami tikëdamiesi efektyvaus informacijos perdavimo efektyvumo padidëjimo iki 60%, o klientø aptarnavimo greitis didëja apie 25%, todël sandoriai vykdomi greièiau.„Touch POS“ sistemø naudojimas biure labai palengvina darbà. Jûs galite greièiau kontroliuoti pardavimo efektyvumà ir pelningumà.